Դասարանական աշխատանք։

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

 1. Նախադասությունը բառացի աշխարհաբա՛ր դարձրու, հետո խմբագրի՛ր (այնպես արա, որ ճիշտ ու գեղեցիկ լինի)։ Ինչպե՞ս ես հասկանում այս խրատը։

Ընկալարուք զխրատ եւ մի՛ զարծաթ, եւ զգիտութիւն, քան զոսկի ընտիր։ Լաւ է իմաստութիւն, քան զականս պատուականս։ (Առակք Ը, 10-11)

Ընկալեք խրատ և մի արծաթ, և գիտություն, քան ոսկի ընտիր։ Լավ է իմաստությունը, քան պատվական քարերը։

Այս խրատը ուզում է բացատրել, որ գիտությունը, խրատները ավելի կարևոր քան թանկարժեք քարերը և ոսկիները։

ընկալարուք                     — ընկալեցեք, վերցրեք

ակն                                     — ակ, թանկարժեք քար

զականս պատուականս  — պատվական քարեր(ը)

2. Ոչ հացիւ միայն կեցցէ մարդ, այլ ամենայն բանիւ, որ ելանէ ի բերանոյ Աստուծոյ։ (Մատթեոս Դ, 4)

Հացով միայն մարդ չի ապրի, այլ ամեն մի խոսքով, որ ելնում է Աստծու բերանից։

Այս խրատը ուզում է բացատրել, որ միայն սնունդով մարդ չի ապրում, այլ ապրում է նաև Աստծու խոսքով։

ոչ կեցցէ         — չապրի, չի ապրի, չպիտի ապրի, չի ապրելու

ամենայն        — ամեն, ամեն մի

բանիւ             — խոսքով

ելանէ             — ելնում է

ի բերանոյ      —  բերանից

 • Բան արմատով քեզ ծանոթ բառեր գրիր։

Լեզվաբան, իրավաբան, բանավոր, բանասեր

 • Աշխարհաբար դարձրու՝
  •  հացիւ բառը

Հացով

 • ի բէրանոյ Աստուծոյ բառակապակցությունր։

Աստծո բերանից

 • Նախադասությունն աշխարհաբա՛ր դարձրու։

3.Ոչ ոք կարէ երկուց տերանց ծառայել. կամ զմին ատիցէ եւ զմիւսն սիրիցէ, կամ զմին մեծարիցէ եւ զմիւսն արհամարհիցէ։ (Մատթէոս Զ, 24)

Ոչ մեկ չի կարող երկու տիրոջ ծառայել․Կամ մեկին պիտի կատի, իսկ մյուսին կսիրի, կամ մեկին կփառաբանի, իսկ մյուսին կարհամարհի։

Այս խրատը ուզում է բացատրել, որ չպետք է լինել անինքնասեր, առանց սեփական մտքի։

ոք                          — մեկը, ինչ-որ մեկը, մի մարդ

ոչ կարէ              — չի կարող

երկուց տերանց  — երկու տիրոջ

զմին                     — մեկին

ատիցէ                  — ատի, կատի,պիտի ատի

 • Այս բառերն աշխարհաբա՛ր դարձրու (յուրաքանչյուրի դիմաց միայն մեկ բառ գրիր, որը համապատասխանի տեքստին).
  • սիրիցէ, մեծարիցէ, արհամարհիցէ, զմիւսն։

կսիրել, փառաբանել, արհամարհել, մյուսը։

 • Նախադասությունն աշխարհաբա՛ր դարձրու։
 • Երկու տիրոջ ծառա արտահայտությունը բացատրի՛ր։

Երկուերեսանի

4. Խնդրեցէ՛ք՝ եւ տացի ձեզ, հայցեցէ´ք՝ եւ գտջիք, բախեցէ´ք՛ եւ բացցի ձեզ։ Զի ամենայն որ խնդրէ՝ առնու, եւ որ հայցէ, գտանէ, եւ որ բախէ, բացցի նմա։ (ՂուկասԺԱ, 9-10)

Խնդրեք և կտրվի ձեզ, աղաչեք և կբացվի այն, զարկեք և կբացի ձեզ։ Քանի որ այն ամենը, որ կխնդրեք՝ վերցնեք, և որ ուզեք, գտանել, և որ բախել, բացի նմա։

տացի               — տրվի, կտրվի, պիտի տրվի, տրվելու է

հայցել              — խնդրել, աղաչել, աղերսել, պահանջել, կամենալ, փնտրել, որոնել

զի                     — որովհետև, քանի որ, թե

բացցի              — բացվի, կբացվի, պիտի բացվի, բացվելու է

գտջիք               — գտնեք, կգտնեք, պիտի գտնեք, գտնելու եք

առնու              — առնում է, վերցնում է

 • Աշխարհաբա՛ր դարձրու`
  •  խնդրէ, հայցէ, գտանէ բառերը
  •  բացցի նմա արտահայտությունը։
 • Հատվածն աշխարհաբա՛ր դարձրու։
 • Այս հատվածի ո՞ր մասը կառանձնացնես որպես ասույթ:

5. Որպես կամիք թէ արասցեն ձեզ մարդիկ, այնպէս արասջիք եւ դուք նոցա: (Ղուկաս Զ, 31)

կամիք              — կամենում եք

արասցեն      — անեն, կանեն, պիտի անեն, անելու են

արասջիք         — արեք, անեք, կանեք, պիտի անեք, անելու եք

 • Նոցա բառն աշխարհաբա՛ր դարձրու:
 • Նախադասությունն աշխարհաբա՛ր դարձրու և համեմատի՛ր այս նախադասության հետ.
  • Ինչպես որ վարվեք մարդկանց հետ, այդպես էլ ձեզ հետ կվարվեն։

Առաջադրանքներ

Դարձնում ենք աշխարհաբար

ԱԴուք էք լոյս աշխարհի։    (Մատթէոս Ե, 14)

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ:
Նախադասաթյունն աշխարհաբար գրիր՝ քանի ձևով կարող ես։

Դուք էք լոյս աշխարհի —  դուք եք լույսն աշխարհի

ԲՈչյագեսցի ակն տեսանելովեւ ոչ լցցի ունկն լսելով։  (Ժողովող Ա, 8)

Ոչյագեսցի ակն տեսանելովեւ ոչ լցցի ունկն լսելովչի հագենա աչքը տեսնելով և չի լցվի ականջը լսելով

ոչ յագեսցի           – չհագենա, չի հագենա, չպիտի հագենա, չի հագենալու
ակն                       – աչք(ը)
ոչ լցցի                   — չլցվի, չի լցվի, չպիտի լցվի, չի լցվելու

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ
Նախադասաթյունն աշխարհաբա՛ր դարձրու։

ԳԳովեսցէ զքեզ ընկերն եւ մի՛ քո բերանօտարնեւ մ՛ի քո շրթունք։ (Առակք ԻԷ, 2)

Գովեսցէ զքեզ ընկերն եւ մի՛ քո բերան, օտարն, եւ մ՛ի քո շրթունք – թող գովի քեզ ընկերտ և ոչ թե քո բերանը, օտարը և ոչ թե  շրթունքը

գովեսցէ       — գովի, թող գովի, կգովի, պիտի գովի, գովելու է
զքեզ                — քեզ
եւ մի՛              — և ոչ, ոչ թե

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ
Նախադասությունն աշխարհաբա՛ր դարձրու։

ԴՈր հատուցանէ չար փոխանակ բարւոյչար ի տանէ նորա մի պակասեսցէ։

Որ հատուցանէ չար փոխանակ բարւոյ, չար ի տանէ նորա մի պակասեսցէ – ով տալիս է չար բարու փոխարեն, չարը նրա տանից չի պակասելու

(ԱոակքԺԷ, 13)
որ                                 — ով, ով որ
հատուցանէ                        — հատուցում է, տալիս է
փոխանակ բարւոյ    — բարու փոխարեն
ի տանէ նորա            — նրա տանից
մի պակասեսցէ         — չպակասի, չի պակասի, չպիտի պակասի. չի պակասելու

ՀԱՐՑ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ
Նախադասությունն աշխարհաբա՛ր դարձրու։
Գրաբա՛ր դարձրու այս նախադասությունը.
Բարու փոխարեն չարով մի՛ հատուցիր (մի՛ հատուցաներ), չարը տանիցդ (ի տանէ քումմէ) չի պակասի։

Դարձնում ենք աշխարհաբար

ԱԴուք էք լոյս աշխարհի։    (Մատթէոս Ե, 14)

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ:
Նախադասաթյունն աշխարհաբար գրիր՝ քանի ձևով կարող ես։

Դուք էք լոյս աշխարհի —  դուք եք լույսն աշխարհի

ԲՈչյագեսցի ակն տեսանելովեւ ոչ լցցի ունկն լսելով։  (Ժողովող Ա, 8)

Ոչյագեսցի ակն տեսանելովեւ ոչ լցցի ունկն լսելովչի հագենա աչքը տեսնելով և չի լցվի ականջը լսելով

ոչ յագեսցի           – չհագենա, չի հագենա, չպիտի հագենա, չի հագենալու
ակն                       – աչք(ը)
ոչ լցցի                   — չլցվի, չի լցվի, չպիտի լցվի, չի լցվելու

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ
Նախադասաթյունն աշխարհաբա՛ր դարձրու։

ԳԳովեսցէ զքեզ ընկերն եւ մի՛ քո բերանօտարնեւ մ՛ի քո շրթունք։ (Առակք ԻԷ, 2)

Գովեսցէ զքեզ ընկերն եւ մի՛ քո բերանօտարնեւ մ՛ի քո շրթունքթող գովի քեզ ընկերտ և ոչ թե քո բերանը, օտարին և ոչ թե  շրթունքը

գովեսցէ       — գովի, թող գովի, կգովի, պիտի գովի, գովելու է
զքեզ                — քեզ
եւ մի՛              — և ոչ, ոչ թե

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ
Նախադասությունն աշխարհաբա՛ր դարձրու։

ԴՈր հատուցանէ չար փոխանակ բարւոյչար ի տանէ նորա մի պակասեսցէ։

Որ հատուցանէ չար փոխանակ բարւոյչար ի տանէ նորա մի պակասեսցէով տալիս է չար բարու փոխարեն, չարը նրա տանից չի պակասելու

(ԱոակքԺԷ, 13)
որ                                 — ով, ով որ
հատուցանէ                        — հատուցում է, տալիս է
փոխանակ բարւոյ    — բարու փոխարեն
ի տանէ նորա            — նրա տանից
մի պակասեսցէ         — չպակասի, չի պակասի, չպիտի պակասի. չի պակասելու

ՀԱՐՑ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ
Նախադասությունն աշխարհաբա՛ր դարձրու։
Գրաբա՛ր դարձրու այս նախադասությունը.
Բարու փոխարեն չարով մի՛ հատուցիր (մի՛ հատուցաներ), չարը տանիցդ (ի տանէ քումմէ) չի պակասի։

Բարու փոխարեն չարով մի՛ հատուցիր (մի՛ հատուցաներ), չարը տանիցդ (ի տանէ քումմէ) չի պակասի — Մի հատուցանե չարի փոխանակ բարւոյ , չար ի տանէ նորա մի պակասեսցէ

<>նախագիծ Մաս 1 <>

Սուրբ Թարգմանչաց տոն — (ամբողջական անվանումը՝ Սրբոց թարգմանչաց վարդապետացն մերոց։ Այն հայ ժողովրդի ազգային եկեղեցական տոներից է, որը նշվում է Սուրբ Խաչի տոնի չորրորդ կիրակիին հաջորդող շաբաթ օրը։Խորհրդանշում է հայոց գրերի գյուտը, Աստվածաշնչի հայերեն առաջին թարգմանությունը, թարգմանչաց շարժումն ու հայ դպրության սկիզբը։Հայ առաքելական եկեղեցին «Սրբոց թարգմանչաց վարդապետացն մերոց» անվան ներքո տոնում է վեց թարգմանիչների՝ Մեսրոպ Մաշտոցի, նրա ավագ ու կրտսեր աշակերտների՝ Եղիշեի, Մովսես Խորենացու, Դավիթ Անհաղթի, ինչպես նաև Գրիգոր Նարեկացու և Ներսես Շնորհալու հիշատակը։Հայերեն առաջին թարգմանական գրականությունը եղել է Աստվածաշունչը։ Ֆրանսիացի գիտնական Լա Կրոզը այն անվանել է «Թագուհի թարգմանչաց»։ Թարգմանիչներն Աստվածաշունչը թարգմանում էին լրացումներով։ Թարգմանության մի մասը կատարվել է ասորերենից, իսկ մյուս մասը՝ հունարենից։ Աստվածաշնչի գլխավոր թարգմանիչներն էին Սահակ Պարթևը, Հովսեփ Պաղնացին, Կորյուն Սքանչելին, Ղևոնդ Անանդեցին և Հովհաննես Եկեղեցացին։ ԵՎ այդպես թարգմանչաց շարժումը ծավալվել է հայ գրերի գյուտից անմիջապես հետո՝ 405 թվականին։

Լրացուցիչ Կրթություն (Հայոց լեզուն)

Լրացուցիչ կրթություն (տանը)

Հայոց լեզվի հաջորդ դասաժամի համար

 1. Նախադասություններում սխալ գործածված բառեր և արտահայտություններ կան, գտի՛ր և ուղղի՛ր:
 2. Այդ հավաքին իր մասնակցությունը բերեց նրանց առաջնորդը:

Այդ հավաքին իր մասնակցեց նրանց առաջնորդը:

 • Սպիտակ գույնի զգեստը քեզ շատ է սազում:

Սպիտակ զգեստը քեզ շատ է սազում:

 • Ոսկեծամ մազերով մի աղջիկ գալիս է աղբյուրը՝ ջրի:

Ոսկեծամ մի աղջիկ գալիս է աղբյուրի՝ջրի։

 • Մոտենում է աղջկա մոտ և տեսնում, որ մի վիշապ, գլուխը նրա ծնկներին, քնել է:հյիհյձթ

Մոտենում է աղջկան և տեսնում, որ մի վիշապ,գլուխը նրա ծնկներին, քնել է:

 • Ու հանկարծ սիրահարվել էր այդ աղջկա վրա:

Ու հանկարծ սիրահարվել էր այդ աղջկան:

 • Այլևս առավոտներն էլ չէին երգում:

Այլևս առավոտյան չէին երգում։

 • Գառնուկները հոտոտում էին հողի բույրը:

Գառնուկները հոտոտում էին հողը:

 • Առաջին առաջադրանքի նախադասությունների գոյականները գտի՛ր և մգեցրո՛ւ:

Գործնական աշխատանք

Կատարում ենք առաջադրանքները՝ ամփոփելով սովորածը գոյականի թվի ու տեսակների մասին:

 1. Գոյականի յուրաքանչյուր տեսակի դիմաց գրիր առնվազն 5 օրինակ:
  • իրանիշ գոյականներ- աղվես, հեռախոս, համակարգիչ, գրիչ, գայլ
  • անձնանիշ գոյականներ- կին, տղամարդ, գործարար, մայրիկ, Կոմիտաս
  • շնչավոր գոյականներ-օձ, բու, մարդ, աշակերտ, վագր
  • անշունչ գոյականներ-ջուր, աթոռ, քար, վարդ, կոշիկ
  • հատուկ գոյականներ-Հովհաննես Թումանյան, Իսպանիա, Արարատ, Նյու Յորք, Մատենադարան։
  • հասարակ գոյականներ- շուն, տատիկ, թռչուն, ուսանող, ուսուցիչ
  • նյութական գոյականներ- շիշ, մազակալ, սանր, ծառ, դիմակ
  • վերացական գոյականներ-ուրախություն, տխրություն, ատելություն, վախ, զարմանք
  • հավաքական գոյականներ-ժողովուրդ, դասարան, հոտ, երամ, բանակ
  • անեզական գոյականներ-Ֆիլիպիններ, Մալդիվներ, Գիմալայներ, Նիդերլանդներ, ալպեր
  • անհոգնական գոյականներ-Ամերկա, Հայաստան, Սևան, Վանաձոր, Ջերմուկ
 2. Յուրաքանչյուր գոյականի դիմաց նշիր նրա հատկանիշները. ա) իրանիշ/անձնանիշ, բ)շնչավոր/անշունչ, գ) հատուկ/հասարակ, դ) նյութական/վերացական, ե) եզակի թիվ/հոգնակի թիվ (եթե չի կարող եզակի կամ հոգնակի թիվ ստանալ, հավաքական է, դրանք էլ նշիր):
  • օդաչու-անձնանիշ, շնչավոր, հասարակ, նյութական, եզակի
  • պարիսպներ-իրանիշ, անշունչ, հասարակ, նյութական, հոգնակի
  • Սևան-իրանիշ, անշունչ, հատուկ, նյութական, եզակի
  • հոգևորականություն-իրանիշ, անշունչ, հասարակ, հավաքական, վերացական, եզակի
  • զարմանք-իրանիշ, անշունչ, հասարակ, վերացական, եզակի, անհոգնական
  • Ալպեր-իրանիշ, անշունչ, հատուկ, նյութական, անեզական, հոգնակի,
  • ամսագիր-իրանիշ, անշունչ, հասարանկ, նյութական, եզակի
  • սուզանավեր-իրանիշ, անշունչ, հասարակ, նյութական, հոգնակի
  • մեծատուն-անձնանիշ, շնչավոր, հասարակ, նյութական, եզակի
  • վիպագիր-իրանիշ, անշունչ, հասարակ, նյութական, եզակի
  • ամանեղեն-իրանիշ, անշունչ, հասարակ, նյութական, հավաքական, անհոգնական, եզակի
 3. Գտիր ու ուղղիր հոգնակի թվի կազմության սխալները:
  • լաստանավներ — լաստանավեր
  • արձակագրեր
  • սեղաներ — սեղանններ
  • մարդեր — մարդիկ
  • բազեններ — բազեներ
  • վագրներ- վագրեր
  • ժամանակացույցեր
  • առանձնատներ
  • հեռախոսներ
  • գազատարներ
  • ամսագիրներ — ամսագրեր
  • դասացուցակներ
  • հեռախոսահամարներ
  • քարտեզներ
  • տեղեկություներ — տեղեկություններ
  • մեծատառներ — մեծատառեր
 4. Համացանցից ընտրիր ու բլոգումդ տեղադրիր վերջին օրերին տարածված լրատվական տեքստ ու մգեցրու այնտեղ եղած գոյականները: Վերջում չմոռանաս մի քանի նախադասությամբ կարծիքդ, մտքերդ գրել այսօր ստեղծված իրավիճակի մասին:

Այս պահին մարտերը շարունակվում են: Այս մասին ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է ՀՀ ՊՆ խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը։

«Արցախի ՊԲ ստորաբաժանումները առանձին հատվածներում իրականացնում են պատժիչ գործողություններ։ Ոչնչացվել են հակառակորդի մեծ թվով կենդանի ուժ, սպառազինություն և ռազմական տեխնիկա, այդ թվում՝ «ՏՕՍ-1Ա» ծանր հրանետային համակարգ»,- գրել է նա։

Հիշեցնենք, որ սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի զինուժը լայնածավալ հարձակում է սկսել Արցախում՝ թիրախավորելով նաև խաղաղ բնակչությանը։ Արցախի զինուժը խոցել է հակառակորդի 7 ուղղաթիռ, 72 անօդաչու թռչող սարք, 137 միավոր զրահատեխնիկա, հիմնականում տանկեր, մեկ ինքնաթիռ, 82 ավտոտրանսպորտ, 4 զրահափոխադրիչ 82Ա:

Ադրբեջանի Զինված ուժերը թիրախավորել է նաև Հայաստանի Հանրապետության զինվորական և քաղաքացիական ենթակառուցվածքները, որի արդյունքում Վարդենիսի շրջանում սպանվել է 1 քաղաքացիական անձ: Այդ ուղղությամբ օգտագործված թուրքական F-16 կործանիչի հարվածից ՀՀ տարածքում խոցվել է հայկական օդուժին պատկանող ՍՈւ-25 ինքնաթիռը, որի օդաչուն, ցավոք, զոհվել է։

Հակառակորդն ունի ավելի քան 790 զոհ, որից 180–ը Քարվաճառի ուղղությամբ, ավելի քան 1900 վիրավոր։ Հայկական կողմից, նախնական տվյալներով, կա 80 զոհ և մոտ 200 վիրավոր, որոնցից մոտ 120–ն են շարունակում բուժում ստանալ, մյուսներն ապաքինվել և վերադարձել են շարք։

Հայաստանում և Արցախում սեպտեմբերի 27-ին հայտարարվել է ռազմական դրություն։

Լրացուցիչ Կրթություն (Հայոց լեզու)

Փակագծում տրված բառերն ու դերանունները գրի´ր համապատասխան թվով (եզակի կամ հոգնակի) և օրինաչափությունը բացատրի´ր:

 • Արհեստավորների միությունը շատ խիստ էր(էր, էին) իր անդամների վրիպումների նկատմամբ:
 • Ժողովո՞ւրդն է(է, են) ստեղծում անհատի փառքը, թե՞ անհատը՝ նրա(նրա, նրանց):
 • Վիրավոր գայլը չէր ուզում հասնել ոհմակին, որովհետև նրանք(նա, նրանք) կխժռեին (կխժռեր,կխժռեին) իրեն:
 • Երկրի օդային նավատորմը հնացել է(է, են), դրա(դրա, դրանց) նորոգման ծախսերը շատ մեծ գումարներ են կազմում:
 • Ի՞նչ սպասելիք ունես այդ ամբոխից. Նրանք(նա, նրանք) դեռ կազմակերպվելու փորձ չեն(չի, չեն) անում:
 • Ո՞վ է պաշտպանում ժողովրդին, երբ նրան(նրան, նրանց) վտանգ է սպառնում:

Լրացուցիչ կրթություն (Գրականություն)

ԱՇՈՒՆ-ԳԻՇԵՐ

Ձյունիկ լուսին

Սարի ուսին,

Դեղին-կարմիր շաղալեն,

Ալիք-ալիք խաղալեն,

Ծովի ծոցին՝

Ալ ժապավեն

Տվել բոցին։

Ծառեր, հողմեր,

Ամեն կողմեր,

Թռչուն դառել երգելով,

Հեռու-հեռու հերկելով,

Երան-երան

Թռչելով

Օդի վրան։

• Ինչի՞ մասին է ստեղծագործությունը:

Կարծում եմ այս բանաստեղծությունը ցույց է տալիս, թե ինչքան գեղեցիկ թ աշունը։

• Առանձնացնում ենք գծիկով գրված բառերը, շարքին ավելացրո´ւ նման գրությամբ ևս մի քանի բառ:

• Գտնում ենք գոյականները. եզակի թվով գոյականները դարձնում ենք հոգնակի, հոգնակիով դրվածները` եզակի:

Գոյական ֊ ձյունիք, լուսին, սար, ուս, ալիք, ժապավեն, բոց, ծառեր, հողմեր,երան։

Եզակի֊հոգնակի

Ձյունիք ֊ ձյունիքներ

Սար ֊ սարեր

Ուս ֊ ուսեր

Ալիք֊ալիքներ

Ժամավեն ֊ ժապավեններ,

Բոց ֊ բոցեր

Երան ֊ երաններ

Հոգնակիից ֊եզակի

Ծառեր ֊ ծառ

Հողմեր ֊ հողմ։

ԱՇՈՒՆ ՕՐ

Սևուկ ամպեր վար եկան

Օրան, օրան,

Սարի վրա շար եկան։

Ծագեց առավոտ

Պաղեց, սառավ օդ։

Գոռաց երկինք, բուք արավ,

Հևաց, հևաց.

Ծերուկ երկիր սուգ արավ։

Ճաքեց հեռուն ամպ,

Երկիր դողաց-բա՛մբ։

Բողբոջ արև շող կապեց,

Դողաց, սողաց,

Արյուն-ամպից քող կապեց։

Վառեց լեռան լանջ,

Լեռան ցավատանջ։

Տեղաց անձրև մաղ տալով,

Մարմանդ-մարմանդ,

Հոգնած տերև շաղ տալով։

• Ի՞նչ տրամադրություն է իշխում ստեղծագործության մեջ:

Այն իշխում է անձրևոտ և տխուր տրամադրություն

• Դու ի՞նչ վերնագիր կընտրեիր:

Աշնանային պարզ եղանակը

• Բացատրում ենք մգեցված բառեր

Բամբ ֊ հարվածի ձայն

Բողբոջ ֊ Սերմի արձակած առաջին ծիլը

Ցավատանջ ֊ Ցավից տանջվող

Մարմանդ ֊ մեղմ

• Գտնում ենք ստեղծագործության մակդիրները:

Լրացուցիչ Կրթություն (Հայոց լեզու)

 1. Տեքստը վերականգնի՛ր` նախադասությունների հաջորդականությունը փոխելով:
  1. Նա պնդում է, որ եթե մարդը ժամանակի եւ տարածության «միջանցքը» մտնի, կհայտնվի նորից նույն տեղում, սակայն ավելի վաղ ժամանակակետում:
  1. Նրանցից մեկը լույսի արագությամբ պիտի շարժվի, պտույտ գործի ու նախնական դիրքին դառնա:
  1. Դոկտոր Քիփ Թոռնը Կալիֆոռնիայի տեխնոլոգիական ինստիտուտի առաջատար ֆիզիկոսներից է:
  1. Նա պաշտպանեց այն վարկածը, որ ժամանակի մեքենայի կառուցումը լիովին հնարավոր է:
  1. Դոկտոր Թոռնի ներկայացրած ժամանակի մեքենայի նախագծում այդ միջանցքը գտնվելու է երկու մետաղե սկավառակի միջեւ:
  1. Մի քանի տարի առաջ գիտական աշխարհում նա մեծ իրարանցում առաջացրեց:

Դոկտոր Քիփ Թոռնը Կալիֆոռնիայի տեխնոլոգիական ինստիտուտի առաջատար ֆիզիկոսներից է: Մի քանի տարի առաջ գիտական աշխարհում նա մեծ իրարանցում առաջացրեց: Նա պաշտպանեց այն վարկածը, որ ժամանակի մեքենայի կառուցումը լիովին հնարավոր է: Նա պնդում է, որ եթե մարդը ժամանակի եւ տարածության «միջանցքը» մտնի, կհայտնվի նորից նույն տեղում, սակայն ավելի վաղ ժամանակակետում: Դոկտոր Թոռնի ներկայացրած ժամանակի մեքենայի նախագծում այդ միջանցքը գտնվելու է երկու մետաղե սկավառակի միջեւ: Նրանցից մեկը լույսի արագությամբ պիտի շարժվի, պտույտ գործի ու նախնական դիրքին դառնա:

 • Հիմնավորի՛ր տրված մտքերից մեկը.
  • Մարդկությանն անհրաժեշտ է ժամանակի մեքենան:
  • Չի կարելի, որ մարդիկ ժամանակի մեքենա ունենան:

Ես կարծում եմ՝ այն մարդիկ, ովքեր իրենց ժամանակը իզուր բանի վրա չեն ծախսում, նույնիսկ հանգստի ժամանակ չունեն, նրանց, իհարկե, անհրաժեշտ է ժամանակի մեքենա։ Իսկ ովքեր իրենց ժամանակը անիմաստ բաների վրա են ծախսում, նրանց հարկավոր չէ։

Դասարանական աշխատանք (Հայոց լեցու)

 1. Տրված գոյականները դարձրո ́ւ հոգնակի եւ տեղադրի ́ր նախադասությունների մեջ:
  1. Կետորս, բանաձեւ, հրացան, նավապետ, շնաձուկ, ժամացույց:

Կետորս – կետորսներ

Բանաձև — բանաձևեր

Հրացան – հրացաններ

Նավապետ – նավապետեր

Շնաձուկ – շնաձկներ

Ժամացույց — ժամացույցներ

 • Բոլոր նավապետներն էլ երազում են չբացահայտված կղզիներ գտնել: Մեզ ասացին, որ բոլոր ժամացույցները հետ են ընկել, ու ոչ մեկը նույն ժամը ցույց չի տալիս: Ասում են, որ շնաձկներին արյան հոտն է հրապուրում: Այդ տարածքում աշխատող կետորսները հետեւում էին կետին ու վախենում էին, թե եւս մեկին այնուամենայնիվ կվնասի:Ցուցադրվող հրացանները այդ նույն զինագործի որդիներն ու թոռներն էին սարքել:
 • Փակագծում տրված բառերը դի ́ր պահանջվող թվով:
  • Սպիտակ արագիլը (արագիլ) աշխարհում (աշխարհ) շատ տարածված թռչուն (թռչուն) է: Հայաստանում շատ է հանդիպում Եղեգնաձորի, Վայքի եւ Աշոցքի շրջաններում (շրջան): Չվող թռչուններ(թռչուն) են՝ կտուցներն եւ(կտուց) ու ոտքերը (ոտք)՝վառ կարմիր: Բնակվում են զույգերով (զույգ) ու գաղութներով   (գաղութ): Բույնը (բույն) տեղադրում են շենքի (շենք) տանիքներին (տանիք),մետաղյա կամ բետոնե բարձր սյուներին (սյուն) եւ նման այլ տեղերում (տեղ): Մարդիկ (մարդ) սիրում են նրանց թռիչքի (թռիչք) հանգստությունը (հանգստություն) ,թևերի (թեւ) ու խոր թափահարումը (թափահարում):
 • Բառակապակցությունների բառերն արտահայտի ́ր բառերով:
  • Մարդկանց հավաքական ամբողջություն (շատ մարդիկ միասին) — ժողովուրդ,
  • աշակերտների ամբողջություն — դասարան,
  • զինվորների ամբողջություն — բանակ,
  • շատ դեղեր — դեղորայք,
  • ծնողներն ու զավակները միասին — ընտանիք,
  • ուսանողների ամբողջություն — ուսանողություն:
 • Բացատրի´ր հոգնակի թվով դրված հավաքական գոյականները և դրանցով նախադասություններ կազմի´ր: Օրինակ`հոտեր- ոչխարների խմբեր:
  Ժողովուրդներ – մարդկանց խմբեր, բանակներ – զինվորների խմբեր, դասարաններ – աշակերտների խմբեր, երամներ – ձիերի խմբեր:

Մարդկանց խմբերում կաին նաև օտարաերկրացիներ՝ ամերիկացիներ, իսպանացիները և այլն։

Զինվորները խմբերով հավաքվել էին մարզվելու համար։

Աշակերտները տարբեր խմբերով գնում էին ճամփորդությունների։

 • Գտի´ր սխալները, մգեցրու կամ դարձրու դրանք շեղատառ:
  • Նոր ակնոցներ գնեցի. այն շատ գեղեցիկ է: ակնոցներ — ակնոց
  • Այս տարվա ամառային արձակուրդներս լավ անցավ: արձակուրդներս — արձակուրդս
  • Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ապահովում են բնակչին, հոգում նրա կարիքները: են — է