Առցանց ուսուցում (Մաթեմատիկա)

 1. Կատարե՛ք բաժանում.

բ) 17,024 ։ 4  = 4,256

ե) 6,25 ։ 125 = 0,05

զ) 10,08 ։ 24 = 0,42

է) 11,223 : 3 = 3,741

ը) 374,17 : 31 = 12,07

 

 1. Կատարե՛ք բաժանում.

բ) 4,221 ։ 0,63 = 06,7

ը) 788,48 ։ 1,28 = 616

ժ) 13,536 ։ 0,423 = 0,000032

 

 1. Կատարե՛ք բաժանում.

զ) 10572 ։ 8,81 = 1 200

է) 888 : 0,37 = 2400

ը) 302 : 0,2 = 1510

 

 1. Կատարե՛ք բաժանում.

բ) (–32,8) ։ (–8,2) = 4

ե) 0,1938 ։ 0,51 = 0,0000038

ը) (–0,0101) ։(–10,1) = 0,0001

Տեսադաս (Մաթեմատիկա)

 

 1. Կատարե՛ք բաժանում.

ա) 8,368 ։ 2 = 4,184

գ) 0,0225 ։ 15 = 0,0015

դ) 10,5 ։ 7 =  1,5

թ) 13,041 : 23 = 0,567

 

 1. Կատարե՛ք բաժանում.

ա) 40,25 ։ 2,3 = 17,5

դ) 9,3456 ։ 10,62 = 0,88

ժա) 0,001 ։ 0,2 = 0,005

 

 1. Կատարե՛ք բաժանում.

ա) 1000 ։ 0,25 = 4000

թ) 4451 : 44,51 = 100

 

 1. Կատարե՛ք բաժանում.

է) (–0,90216) ։ 0,14 = -6,444

Առցանց ուսուցում (Մաթեմատիկա)

 1. Կատարե՛ք բազմապատկում.

բ) 16,387 ⋅ 0,29 = 4,75223

դ) 17,32 ⋅ 896,1 = 15459,832

զ) 0,92 ⋅ 10,03 = 9,2276

ը) 23,57 ⋅ 8,192 = 193,08544

թ) 17,17 ⋅ 17,17 = 294,8089

 

 1. Կատարե՛ք բազմապատկում.

բ) 0,302 ⋅ 5 = 1,510

դ) 14,55 ⋅ 2 = 2 9,10

զ) 6,37 ⋅ 9 = 57,33

ը) 12,5 ⋅ 80 = 1000,0

թ) 31,232 ⋅ 25 = 780,800

 

 1. Կատարե՛ք բազմապատկում.

բ) 200 ⋅ 1,25 = 250,00

դ) 4 ⋅ 2,575 = 10,300

զ) 134 ⋅ 1,73 = 231,82

ը) 9 ⋅ 34,392 = 309,528

թ) 236 ⋅ 7,24 = 1708,64

 

 1. Կատարե՛ք գործողությունները և համեմատե՛ք արդյունքները.

բ) 5,71 ⋅ 23 և 2,8 ⋅ 45

131,33 >  126,0

դ) 4,25 ⋅ 11,1 և 56,8 ⋅ 0,2

47,175  > 11,36

զ) 0,006 ⋅ 1000 և 100 ⋅ 0,083

6,000 <  8,300

 

 1. Կատարե՛ք բազմապատկում.

բ) 8,1 ⋅ (10,1 ⋅ 0,93)

10,1 ⋅ 0,93 = c

9,393 * 8,1 = 76,0833

դ) 9,8 ⋅ 6,5 ⋅ 4,3 = 273,910

զ) 36,2 ⋅ 10 ⋅ 8,5 = 3077,00

 

 1. Կատարե՛ք բազմապատկում.

բ) 0,1 ⋅ 4,767 = 0,4767

դ) 20,02 ⋅ (–11,99) = -240,0398

զ) 12,12 ⋅ 10,01 = 121,3212

է) (–0,72) ⋅ (–0,27) = 0,1944

ը) (–3,61) ⋅ 9,876 = 35,65236

թ) (–0,01) . 43,9 = -0,439

 

 1. Ուղղանկյան կողմերի երկարությունները 6,37 դմ և 10,01 դմ են։

Ուղղանկյան մեծ կողմը փոքրացրել են 3,2 դմ-ով, իսկ փոքր

կողմը՝ 5,5 դմ-ով։ Որքա՞ն է ստացված ուղղանկյան պարագիծը։

10,01 – 3,2  =6,81

6,37 – 5,5 = 0,87

6,81 + 6,81 + 0,87 + 0,87  = 15,36

Պատ՝ 15,36 դմ

 

 1. Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.

բ) (56,37 – 43,21) ։ 10 – (2,36 – 2,01) ։ 100

56,37 – 43,21 = 13,16

2,36 – 2,01 = 0,35

13,16 : 10 = 1,1316

0,35 : 100 = 0,0035

1,1316-  0,0035 =  1,3125

 

 1. Երեք ուղիղներ տարված են այնպես, որ

նրանց հատման կետերի քանակը 3 է։

Քանի՞ անկյուն կստացվի այդ ուղիղների

հատումից։

12 անկյուն

 

 1. Երկու քաղաքների միջև եղած ճանապարհը մեքենան կարող է

անցնել 5 ժամում, եթե ընթանա 80 կմ/ժ արագությամբ։ Սակայն

մեքենան ճանապարհի առաջին կեսն անցել է 100 կմ/ժ

արագությամբ, երկրորդը` 50 կմ/ժ։ Ինչքա՞ն ժամանակում է

մեքենան անցել ամբողջ ճանապարհը։

80×5=400

400:2=200

200:100=2

200:50=4

4+2=6

Պատ՝ 6 Ժամ

Տեսադաս (Մաթեմատիկա)

 1. Կատարե՛ք բազմապատկում.

ա) 3,81 ⋅ 2,95 = 381 * 285 = 108 585 = 10,8585

գ) 0,782 ⋅ 0,55 = 0,43 010

ե) 1,11 ⋅ 0,32  = 0, 3 552

է) 0,1 ⋅ 0,001 = 0, 0001

 

 1. Կատարե՛ք բազմապատկում.

ա) 6,251 ⋅ 7 = 43,757

գ) 18,11 ⋅ 30 = 5,4 330

ե) 0,04 ⋅ 85 = 3,40

է) 7,86 ⋅ 12, = 0,9 432

 

 1. Կատարե՛ք բազմապատկում.

ա) 12 ⋅ 0,36 = 4,32

գ) 5 ⋅ 66,99 = 33 4,95

ե) 77 ⋅ 0,98 = 7 5,46

է) 85 ⋅ 18,43 = 156 6,55

 

 1. Ճանապարհորդը 4 ժ քայլել է 5,2 կմ/ժ արագությամբ և 3 ժ՝

4,8 կմ/ժ արագությամբ։ Որքա՞ն ճանապարհ է նա անցել։

4 * 5,2 = 20,8

3 * 4,8 = 14,4

20,8 + 14,4 = 35,2

Պատ՝ 35,2

 

 1. Կատարե՛ք գործողությունները և համեմատե՛ք արդյունքները.

ա) 3,76 ⋅ 0,1 և 10,26 ⋅ 0,03

0,376  < ,03 078

գ) 1,92 ⋅ 8,4 և 17,5 ⋅ 0,8

16 ,128  < 16 1,28

 

 1. Կատարե՛ք բազմապատկում.

ա) (6,4 ⋅ 0,5) ⋅ 0,2 =0,640

6,4 ⋅ 0,5 = 3,20

3,20 * 0,2 = 0,640

գ) (15,2 ⋅ 6) ⋅ 8,7 = 79 ,344

15,2 ⋅ 6 = 9,12

9,12 * 8,7 =79 ,344

ե) 5 ⋅ 9,8 ⋅ 0,2 = 9,80

5 ⋅ 9,8 = 49,0

49,0 * 0,2 = 9,80

 1. Կատարե՛ք բազմապատկում.

ա) 7,31 ⋅ 2,06 = 15,0 586

գ) (–5,32) ⋅ (–2,2) = 11 ,704

ե) (–34,8) ⋅ (–0,348) = 12,1 104

 

 1. Փռված անկյան մեջ նրա գագաթից ճառագայթ է տարված

այնպես, որ ստացված երկու անկյուններից մեկը 30o‐ով մեծ է

մյուսից։ Ի՞նչ չափեր ունեն այդ անկյունները։

180 – 30 = 150

150 : 2  = 75

75 + 30 = 105

Պատ` 105 և 75

Տեսադաս (Մաթեմատիկա)

 1. 1124. Կատարե՛ք հանում.

ա) 3,56 – 2,14 = 1,42

գ) 111,782 – 65,327 = 46,455

ե) 0,625 – 0,1 = 0,525

 

 1. Կատարե՛ք հանում.

ա) 3 – 0,1 = 2,9

գ) 10 – 9,68 = 0,32

ե) 25 – 10,38 = 14,62

 

 1. Կատարե՛ք հանում.

ա) 1,037 – 1 = 0,037

գ) 8,002 – 8 = 0,002

ե) 107,03 – 56 = 51,03

 

 1. Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) 7,86 + x = 10,05

x = 10,05 – 7,86

x = 2,19

գ) 117,18 – x = 38,241

x =  117,18 — 38,241

x = 78,939

 

 1. Կոտորակը ներկայացրե՛ք ամբողջ թվի և մեկից փոքր տասնորդական

կոտորակի տարբերության տեսքով.

ա) 9,3 = 10 – 9,3

գ) 3,681

4 — 3,681 = 0,319

ե) 28,07

29 – 28,07 = 0,93

է) 46,893

47 — 46,893 = 0,107

 

 1. Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.

ա) (0,241 – 0,15) ⋅ 100 + (3,72 + 14,25) ⋅ 10 = 188,8

 

 1. Ինչքա՞ն է 108‐րդ նկարում ներկայացված

պատկերի ներկված մասի մակերեսը,

եթե քառակուսու կողմը 11 սմ է, իսկ

շրջանի մակերեսը՝ 15 սմ2։

11 * 11 = 121

3 * 15 = 45

121 – 45 = 75 սմ2

 

 1. Հախճասալիկներով պետք է երեսապատել

պատի մի ուղղանկյունաձև

մասը,

որի լայնությունը 6 մ է, երկարությունը՝

9 մ։ Հախճասալիկը 15 սմ կողմով

քառակուսի

է։ Քանի՞ հախճասալիկ կպահանջվի։

9 * 6  = 54

540000 : 225 = 2400

Տեսադաս (Մաթեմատիկա)

 1. Համեմատե՛ք կոտորակները.

ա) 3,853 > 2,64

գ) 0,382 < 0,45

դ) 15,899 > 14,9

ե) 78832,91 > 78732,91

 

 1. Համեմատե՛ք կոտորակները.

ա) –6,73 > –6,81

գ) –11,2 > –11,21

ե) –0,38 > –1,001

 

 1. Ո՞ր բնական թվերն են գտնվում հետևյալ տասնորդական

կոտորակների միջև.

ա) 5,68 <  6  > 6,7

բ) գ) 7,2 < 8 > 8,2

ե) 2,833 < 4,3 > 4,11

 

 1. Աստղանիշի փոխարեն տեղադրե՛ք > կամ < նշանը, որպեսզի

ստացված անհավասարությունը ճիշտ լինի.

ա) 7,21 > 7,2

գ) 55,3 < 56,4

 

 1. Եռանկյան մի կողմը 2,6 սմ է։ Երկրորդ կողմը 1,5 սմ‐ով մեծ է

առաջինից, իսկ երրորդ կողմը 1,8 սմ-ով մեծ է երկրորդից։ Գտե՛ք

եռանկյան պարագիծը։

2,6 + 1,5 = 4,1

4,1 + 2,6 = 6,7

4,1 + 1,8 = 5,9

5,9 + 6,7 =12,6

 

 1. Անկանոն կոտորակը ներկայացրե՛ք խառը թվի տեսքով.

ա)25/7 =3 4/7

գ)627/2 = 313 ½

Տեսադաս (Մաթեմատիկա)

 1. Կատարե՛ք գործողությունները.

ա) (6,93 + 1,08) ⋅ 10 + (9,734 + 11,25) ⋅ 100 =

(6,93 + 1,08) = 8,02

(9,734 + 11,25) = 20,984

8,0 * 10 = 80,1

20,984 * 100 = 2098,4

2098,4 + 80,1 = 2178,5

 

 1. Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) x – 0,99 = 0,01

x = 0,01 + 0,99

x = 1,00

գ) x – 8,64 = 0

x = 8,64 + 0

x = 8,64

ե) x – 0,3 = 1

x = 0,3 + 1

x = 1,3

 

 1. Եռանկյան կողմերի երկարություններն են` 4,11 սմ, 2,65 սմ,

3,8 սմ: Գտե՛ք եռանկյան պարագիծը:

4,11 + 2,65 + 3,8 = 10,56

 

 1. Տասնորդական կոտորակը գրե՛ք դիրքային գրառումով և կատարե՛ք

գումարումը.

4,88 + 9/10 = 488/100 + 9/10 = 578/100

65,3 + 11/10 = 653/10 + 11/10 = 664/10

0,3 + 7/10 + 8,6 = 0,3 + 0,7 + 8,6 = 9,6

 

 1. Քառակուսու կողմի երկարությունը 7,16 դմ է։ Եթե նրա

պարագիծը մեծացնենք 100 անգամ, որքա՞ն կլինի ստացված

քառակուսու կողմի երկարությունը։

7,16 + 7,16 + 7,16 + 7,16 =

28,64 * 100 =  2864

2864 :  4 = 716

 

 1. Գնել են կոնֆետի 12 մեծ և փոքր տուփեր։ Մեծ տուփի

կոնֆետների զանգվածը 800 գ է, իսկ փոքրինը՝ 500 գ։

Կոնֆետների ընդհանուր զանգվածը 6 կգ 900 գ է։ Քանի՞ մեծ և

քանի՞ փոքր տուփ կոնֆետ են գնել։

Փոքր տուփ = 12 — x

800x + 500 * (12-x) = 6900

800x + 6000 – 500x = 6900

300x = 6900 – 6000

300x = 900

X= 900 : 300

12 – 3 = 9

 

 1. Խանութ են բերել 2 տ կաղամբ և 800 կգ վարունգ։ Առաջին օրը

վաճառել են կաղամբի 40 %-ը և վարունգի 20 %-ը։ Ո՞ր

բանջարեղենից են ավելի շատ վաճառել և քանի՞ անգամ շատ։

2000 * 40 : 100 = 800

800 * 20 : 100 = 160

800 : 160 = 5