Լրացուցիչ Կրթություն (Հանրահաշիվ)

ա)3abc – 7abc = -4abc

բ)9a3b2 – 9a3b2 = 0a3b2

գ)5a – 6a = -a

դ)7a – a = 6a

ա)18a2b – 4a2b + 6a2b = 18a2b – 4a2b = 14a2b + 6a2b = 20a2b

 բ)6a8b2 + 7a8b2 + (-2)a8b2 = 6a8b2 + 7a8b2 = 14a8b2 + (-2)a8b2 = -12a8b2

գ)4b3c4 + 8b3c4 – 14b3c4 = 4b3c4 + 8b3c4 = 12b3c4 – 14b3c4 = -2b3c4

դ)0c2e5 + 4c2e5 – 16c2e5 = 0c2e5 + 4c2e5 = 4c2e5 – 16c2e5 = -12c2e5

ե)2,1a2e – 1,6a2e + 1,5a2e = 2,1a2e – 1,6a2e = 0,5a2e + 1,5a2e = 2a2e

զ) 6,46a4k + 2,14a4k – 8,6a4k = 6,46a4k + 2,14a4k = 8,60a4k – 8,6a4k = 0a4k

է)5,18a2p3 + 3,22a2p3— 2,4a2p3 = 5,18a2p3 + 3,22a2p3 = 8,40a2p3 – 2,4a2p3 = 6a2p3

ը)7,14ax2 + 4,36ax2 – 12,8ax2 = 7,14ax2 + 4,36ax2 = 11,5ax2 – 12,8ax2 = -1,3ax2

Լրացուցիչ Կրթություն (Հանրահաշիվ)

ա)a2bc, 2abca, a3bc, -3bca2

2abca = 2a2bc

-3bca2 = -3a2bc

բ)a2b, -aba2, —3a2b0, 7a2ba

-aba2 = -a3b

7a2ba = 7a3b

-3a2b0 = 0a2b

ա)2a3b, 3a4b2, 4a3b, 80a4b2, -a3b2, a, 6p2x, -c, (-5)a3v, 6a4b2, -4p2x

բ)0a2b3, -3a3b2, 0ab, 12a2b3, 2a3b2

ա)2x + 3x = 5x

բ)3m + 5m = 8m

գ) a + 4a + a = 6a

դ)3b + b + b = 5b

ե)2a + 4a + 6a = 12a

զ)4ab + ab + 12ab = 18ab

է)17a2 + 13 a2 + 11 a2 = 41 a2

ը)15a2b + 14 a2b + 7 a2b = 36 a2b

թ)43ce2 + (17) ce2  + 11ce2 =37ce2

ժ)25b2c2 + (-27)b2c2 + 7b2c2 = 5b2c2

ա)a2bc + 2abca + (-3bca2) = a2bc + 2a2bc + (-3a2bc) = 0a2bc

բ)(-aba2) + 7a2ba + a3b = (-a3b) + 7a3b + a3b = 7a3b

գ) 7a2 + (-3a2) + (-4a2) = 0a2

Առցանց ուսուցում (Մաթեմատիկա)

  1. Թիվը պակասորդով կլորացրե՛ք մինչև տասնորդականները.

բ) 28,2897 ~ 28,2

ե) 80,0388 ~ 80

զ) 6,0999 ~ 6,1

է) 200,18 ~ 200,1

ը) 567,9111 ~ 567,9

 

  1. Թիվը հավելուրդով կլորացրե՛ք մինչև հարյուրերորդականները.

բ) 85,0639 ~ 85,07

դ) 0,9999 ~ 1

զ) 721,8957 ~ 721,9

է) 2,3845 ~ 2,39

ը) 18,0936 ~ 18,1

 

  1. Հաշվե՛ք և պատասխանը կլորացրե՛ք մինչև հարյուրերորդականները.

բ) 12,4589 – 6,27 + 1,395 =7,5839

դ) 0,1 – 0,01 – 0,001= 0,089

 

  1. Թվերը կլորացրե՛ք մինչև հարյուրերորդականները, ապա կատարե՛ք

հաշվումները.

բ) 24,35907 – 14,4346 = 9,92

դ) 11,4444 : 3,52222 = 3,25

 

  1. AB հատվածի երկարությունը 14 սմ է։ Նրա վրա նշված է այնպիսի

M կետ, որ AM = 9 սմ, և այնպիսի K կետ, որ BK  = 3 սմ։ Գտե՛ք

MK հատվածի երկարությունը։

9 + 2 = 12

14 – 12 = 2

 

  1. Հետևյալ թվերը դասավորե՛ք աճման կարգով.

20-ի 7 %-ը, 15-ի 8 %-ը, 90-ի 3 %-ը, 100-ի 5 %-ը

15 8 %, 20-ի 7 %, 90-ի 3 %,100-ի 5 %