Տնային աշխատանք (Հանրահաշիվ) 29.11.2021

Առաջադրանքներ՝ 135 – 145

ա)25 : 24 = 21

բ)37 : 38 = 3-1

գ)59 : 5 = 58

դ)103/10 = 102

ե)57/513 = 5-6

զ)812/810 = 82

ա)a7 : a3 = a4

բ)a8 : a12 = a-4

գ)a6 : a = a5

դ)a12/a4 = a8

ե)a20/a22 = a-2

զ)a20/a = a19

ա)102/122 = (5/6)2

բ)43/56 = (4/25)3

գ)254/78 = (25/49)4

դ)(m3)4/(a4)3 = (m/a)12

ե)m3m5/a8 =(m/a)8

զ)(n6)2/a12 = (n/a)12

ա)(a5)2 = a10 = (a2)5

բ)(a3)4 = a12 = (a2)6

գ)(a6)7 = a42 = (a2)21

ա)a5 = (a5)10

բ)a2 = (a2)25

գ)a10 = (a10)5

ա)a4 = (a2)2

բ)a20 = (a2)10

գ)a50 = (a2)25

ա)710 = 72 * 78

բ)a6 = a8 : a2

գ)(cd)7 = c7 * d7

ա)56 = 5 * 53 * 52

բ)b5 = b10 : b3 : b2

գ)(ab)4 = a4 * b4 * 1

ա)а-2 = (а-2)-25

բ)а-5 = (а-5)-10

գ)а10 = (а10)5

դ)а-10 = (а-10)-5

ե)а-25 = (а-25)-2

ա)3 5 * 33 = 38

բ)43 * 43 = 46

գ)24 * 2-2 = 22

դ)(53)2 = 56

ե)(43)5 = 415

զ)23 * 33 = 63

է)45 : 43 = 42

ը)35 : 1/3-2 = 37

թ)(2 * 3)5 = 65

Տնային աշխատանք (Հանրահաշիվ) 23.11.2021

Առաջադրանքներ՝

115 – 121

ա)50 = 1

բ)(-1/3)0 = 1

գ)(-1,2)0 = 1

դ)(-1)0

ա)24/23 = 2

բ)24/24 = 1

գ)24/25 = 1/2

դ)25/27 = 1/4

ե)35/34 = 3

զ)3100/3100 = 1

է)(-0,3)4 /(-0,3)5 = 1/0,3

ը)0,27/0,25 = 0,4

ա)(0,25 * 79 — 3,21 * 2 1/11)0

բ)

ա)2 * 2 * 2 = 23

բ) 23 * 2 5 = 28

գ)1/32 = 3-2

դ)4 = 22

ե)1/3 = 3-1

զ)1/3*3*3*3 = 3-4

է)5 = 2,52

ը)1/16 = 16-1

թ)1/25 = 25-1

ժ)23 : 23 = 1

ի)97/95 = 92

լ)0,56/0,57 = 0,5-1

խ)(-1/5)3 : (-1/5)7 = 5-5

ա)4-2 = 1/16

բ)3-1 = 1/3

գ)3-4 = 1/81

դ)7,120 = 1

ե)5-1 + 4-1 = 9/20

զ)(5 + 4)-1 = 1/9

է)4-1 — 5-1 = 1/20

ը)(3-1 — 5-1)-2 = 225/4

թ)2-3 + 4-2 = 3/16

ժ)3-2 — 9-1 = 0

ի)42 * 2-3 = 2

լ)3-4 : 9-2 = 1

Տնային աշխատանք (Հանրահաշիվ) 23.11.2021

Դասարանում՝ 124, 126, 128,

Տանը՝ 127, 133, 134

ա)1/8 > 0

բ)-8 < 0

գ)-1/8 < 0

դ)8 > 0

ե)1/16 > 0

զ)16 > 0

է)-1/16 < 0

ը)16 > 0

ա)a3 * a4 = a7

բ)a4 * a = a5

գ)a13 : a6 = a7

դ)a12 : a = a11

ե)(a4)6 = a24

զ)(a2)5 = a10

է)a7 * b7 = ab7

ը)a4 * b4 = ab4

ա)a5 : a6 = a-1

բ)a7 : a6 = a

գ)a4 : a = a3

դ)a12 : a12 = a0

ե)a-4 : a6 = a-10

զ)a4 : a-5 = a-1

է)a-11 : a-8 = a-19

ը)a-4 : a = a-3

թ)a6 : a5 = a

ժ)a9 : a0 = a8

ի)a-3 : a0 = a-3

լ)a0 : a8 = a-7

ա)23 * 24 = 27

բ)5 * 56 = 57

գ)43 * 42 * 4 = 46

դ)72 * 7 * 75 = 78

ե)36 * 37 * 3 * 3 = 315

զ)64 * 64 * 63 * 62 = 613

է)112 * 112 * 112 = 116

ը)93 * 96 * 92 * 94 * 9 = 916

ա)a5 * a4 = a9

բ)a3 * a8 = a11

գ)a10 * a = a11

դ)a * a7 = a8

ե)a * a = a2

զ)a2 * a * a3 * a4 = a10

Տնային աշխատանք (Հանրահաշիվ) 16.11.2021

Խնդիրենր՝ 84, 87, 88, 89, 90

ա)Նշանակենք մայրուղու ճանապարհը x — ով, իսկ գյուղամիջյանը y(x + 5) — ով։

Այսպիսով կունենանք

x + x + 5 = 61

2x = 56

x = 28

բ)Նշանակենք հողածածկ ճանապարհը x — ով, իսկ ասֆալտապատը՝ y(x — 18) ով:

Այսպիսով կունենանք

x + x — 18 = 66

2x = 84

x = 42

Նշ․ երկար ճանապարհը x-ով, այդ դեպքում կարճ ճանապարհը կլինի y(x + 7):

Այսպիսով կունենանք

x + x + 7 = 41

2x = 34

x = 17կմ

y = x + 7 = 24կմ

Պատ՝ y = 24կմ, x = 17կմ

Նշ․ փոքր կողմը x-ով, այդ դեպքում մեծ կողմը y(x + 4):

Այսպիսով կունենանք ըստ պայմանի

P = 2x + 2(x + 4)

P = 4x + 88 = 52

4x = 44

x = 11

y = x + 4 = 15

Պատ՝ x = 11սմ, y = 15սմ

Նշ․ 100 ռուբլի արժեքով տուփերի քանակը x — ով, իսկ 150 ռուբլի արժեքով տութերի քանակը y-ով։

Այսպիսով կունենանք

{100 + 150y = 3500 | => 100x + 150y = 3500 | => 50y = 500 | => x = 30 — y = 20

x + y = 30 | => 100x + 100y = 3000 | => y = 10 | => x = 20

Պատ՝ 100ռ․ = 20, 150ռ․ = 10

Նշանակենք բազկաթոռների արժեքը x — ով, իսկ սեղանինը՝ y — ով։

Այսպիսով կունենանք

{4x + 2y = 36000 | => 4x + 2y = 36000 | => 4y = 8000 | => 4x = 32000

2*|2x + 3y = 22000 | => 4x + 6y = 44000| => y = 2000 | => x = 9000

Պատ՝ բազկաթոռ = 9000, սեղանը = 2000

Տնային աշխատանք (Հանրահաշիվ) 10.11.2021

Առաջադրանքներ 79 – 83

79)ա) Նշանակենք առաջին թիվը x-ով, իսկ երկրորդը y-ով:

Այդ դեպքում կստանանք․

{x + y = 10|=> {x = 10 + 4/2 = 7

{x — y = 4 |=> {y = 10 — 4/2 = 3

Պատ՝ x = 7, y = 3

բ) Նշանակենք առաջին թիվը x-ով, իսկ երկրորդը y-ով:

{x + y = 21|=> x = 21 + 9/2 = 15

{x — y = 9 |=> y = 21 — 9/2 = 6

Պատ՝ x = 15, y = 6

80)ա)Նշանակենք առաջին թիվը x-ով, իսկ երկրորդը y-ով:

{y + x = 40|=> x — 6 = 40 — x| => 2x = 46| => x = 23

{y + 6 = x | => y = 40 — y | => y = 17

Պատ՝ x = 23, y = 17

բ)Նշանակենք առաջին թիվը x-ով, իսկ երկրորդը y-ով:

{x + y = 23 | => -x + y = 15| => y = 15 + 23/2 = 19

{15 + x = y | => x + y = 23 | => x = 23 — 15/2 = 4

Պատ՝ y = 19, x = 4

81)ա) Նշանակենք առաջին թիվը x — ով, իսկ երկրորդը՝ y — ով(y = 2x)։

{4x + 2y = 44| => {2x + y = 22 | => {4x = 22 | => x = 22/4 = 11/2 = 5,5

{ y = 2x | => {y = 2x | =>{ y = 11

բ) Նշանակենք առաջին թիվը x — ով, իսկ երկրորդը՝ y — ով(y = 3x)։

{2x + 3x = 42 | տարբերակ

5x = 42

x = 42/5 = 8.4, y = 25.2


x + 6x = 42 || տարբերակ

7x = 42

x = 6

y = 18

82) Նշանակենք առաջին թիվը x — ով, իսկ երկրորդը՝ y — ով(y = x + 10)։

{y/3 + x = 70 | => y/3 — 10 = 70 — y | => y — 30 = 210 — 3y | => 4y = 240 | => y = 60

{x + 10 = y | => x = 50

83) ա) Նշանակենք առաջին թիվը x — ով, իսկ երկրորդը՝ y — ով։

{2x = 1 + y | => 2*{y = 2x — 1| => 2y = 4x — 2| => 3x = 9| => x = 3

{ 2y = x + 7| => {2y = x + 7 | => 2y = x + 7 | => y = 5

բ) Նշանակենք առաջին թիվը x — ով, իսկ երկրորդը՝ y — ով։

{4x = y + 6 | => {4x = y + 6 | => {4x = y + 6 | => 11y = 1| => y = 1/11

{3y = x — 1,5| => 4*{x = 3y + 1,5| => {4x = 12y + 6 | => x = 67/44 | => 1 23/44

Անանիա Շիրակացի

Անանիա Շիրակացու ծննդյան թիվը մինչև հիմա անհայտ է, սակայն նրա մասին կան այլ տեղեկություններ։ Անանիա Շիրակացին եղել է Անանիա գյուղից։ Նախնական կրթությունը նա ստացել է Դպրեվանքի դպրոցում, որտեղ սովորել է Աստվածաշունչը և Սողոմն Սողոմոսարանի գիրքը, արից հետո նաև, որոշում է շարունակել իր ուսումը։ Քանի որ Հայաստանում այդ ժամանակ գիտական գրքերը շատ քիչ էին, Անանիա Շիրակացին մեկնում է դեպի Բյուզանդիա։

Մի քանի ամիս անց նա հանդիպում է իր ծանոթներին և նրանք նրան հայտնում են Տյուքիկոս Բյուզանդացու մի գիտունի մասին, որը ապրում էր Տրապիզոնում։ Եվ այդպես Անանիա Շիրակացին ութ տարի սովորում է Տյուքիկոսի մոտ, որից ստանում է հիանալի կրթություն։ Նրա կրթությունը ստանալուց հետո նա վերադառնում է Հայաստան, բացում է իր դպրոցը և սկսում է գրել զանազան դասագրքեր։

Նրա իմացած ոլորտների քանակը շատ մեծ է։ Նա զբաղվել է փիլիսոփայությամբ, աստղագիտությամբ, աշխարհագրությամբ, մաթեմատիկայով, տոմարագիտությամբ, ալքիմիկոսությամբ։ Նրա աշխատանքներկի մեջ շատ է նշել աստղագիոտության գործնական կիրառությունները։ Մաթեմատիկական բովանդակություն ունեցող աշխատանքներից ամենաարժեքավորը թվաբանության դասագիրքն է՝ գումարման, հանման, բազմապատկման և բաժանման գործողություններն ամփոփող աղյուսակներով։ 

Այժմ պահպանվել են Անանիա Շիրակացու զանզան աշխատանքները, օրինակ՝ «Տիեզերագիտությունը», «Կենդանակերպի համաստեղությունների մասին», «Ամպերի և մթնոլորտային նշանների մասին», «Արեգակի ընթացքի (շարժման) մասին» և այլ աշխատաքնենրը։

Անանիա Շիրակացու խնդիրները մեզ միայն փոքր մասն է հասել, սակայն որոշները պահպանվել են։ Ահա Անանիա Շիրակացու որոշ խնդիրներից մեկը։

Հին Աթենքում կար ջրհոր, որը լցվում էր 3 խողովակներից: Խողովակներից մեկը ջրամբարը լցնում էր 1 ժամում, մյուսը` 2 ժամում, իսկ երրորդը` 3 ժամում:
3 խողովակները միասնի քանի՞ ժամում կլցնեն ջրհորը:
«Անանիա Շիրակացի, VII դար»

Տնային աշխատանք (Հանրահաշիվ) 8.11.2021

Առաջադրանքներ

1․Հետևյալ համակարգը լուծիր գրաֆիկական եղանակով՝ 

{y=−3x

{y=3−4x

x1 = 0 y1 = 3
y2 = 0 x2 = 0,75
y=3−4x

2․Հետևյալ համակարգը լուծիր գրաֆիկական եղանակով՝

 {y=1+x

{y=−5−x

x1 = 0 y1 = 1
y2 = 0 x2 = -1
y=1+x
x1 = 0 y1 = -5
y2 = 0 x2 = -5
y=−5−x

3․Գրաֆիկորեն պարզիր, թե քանի՞ լուծում ունի համակարգը՝ 

{y=x−1

{y=x+1

  • երկու լուծում
  • մեկ լուծում
  • ճիշտ պատասխանը բացակայում է
  • լուծում չկա
x1 = 0 y1 = -1
y2 = 0 x2 = 1
y=x−1
x1 = 0 y1 = 1
y2 = 0 x2 = -1
y=x+1

4․Գրաֆիկական եղանակով լուծիր համակարգը՝ 

{y=x−13

{x+y=11

x1 = 0 y1 = -13
y2 = 0 x2 = 13
y=x−13
x1 = 0 y1 = 11
y2 = 0 x2 = 11
y = 11 — x

5․Գրաֆիկական եղանակով գտիր երկու այնպիսի թիվ, որոնց գումարը հավասար է 40-ի, իսկ տարբերությունը՝ 20-ի:

x1 = 0 y1 = 40
y2 = 0 x2 = 40
y = 40 — x
x1 = 0 y1 = 20
y2 = 0 x2 = -20
y = 20 + x
Պատ՝ 30, 10

6․Գտիր երկու թիվ, որոնց գումարը հավասար լինի 33-ի, իսկ տարբերությունը՝ 25-ի: 

x1 = 0 y1 = 33
y2 = 0 x2 = 33
y = 33 — x
x1 = 0 y1 = 20
y2 = 0 x2 = -20
y = 20 + x
26.5, 6.5

Դասագրքից՝ 68, 73

x1 = 0 y1 = 5
y2 = 0 x2 = 5
y = 5 — x
x1 = 0 y1 = -1
y2 = 0 x2 = 1
y = x — 1

5 — x = x — 1

2x = 6

x = 3, y = 2

x1 = 0 y1 = -2
y2 = 0 x2 = 2
y = x — 2

x — 2 = 4

x = 6, y = 4

x1 = 0 y1 = -4
y2 = 0 x2 = 2
y = 2x — 4
x1 = 0 y1 = 2
y2 = 0 x2 = 2
y = 2 — x

x = 2, y = 0

x1 = 0 y1 = 0,5
y2 = 0 x2 = 1
2y = 1 — x
x1 = 0 y1 = 1
y2 = 0 x2 = 1
y = 1 — x

x = 2, y = 0

x1 = 0 y1 = 1,5
y2 = 0 x2 = 3
2y = 3 — x
x1 = 0 y1 = -0,5
y2 = 0 x2 = -1
4y = -2 — 2x

Լուծում չունի

x1 = 0 y1 = 0,5
y2 = 0 x2 = 1
2y = 1 — x
x1 = 0 y1 = -4

y2 = 0 x2 = 4
y = x — 4

x = 3, y = -1

x1 = 0 y1 = 1

y2 = 0 x2 = -1
y = x + 1
x1 = 0 y1 = 1
y2 = 0 x2 = 0,5
y = 1 — 2x

x = 0, y = 1

x1 = 0 y1 = -3
y2 = 0 x2 = 0,4
y = 7x — 3
x1 = 0 y1 = 2,5
y2 = 0 x2 = 0,5
2y = 14x + 5

Լուծում չունի

x1 = 0 y1 = 1
y2 = 0 x2 = 0,3
y = 1 — 3x
x1 = 0 y1 = 1
y2 = 0 x2 = 0,3
2y = 2 — 6x

(x:y)

x1 = 0 y1 = -2
y2 = 0 x2 = 2
y = x — 2
x1 = 0 y1 = 2
y2 = 0 x2 = -2
y = 2 + x

Լուծում չունի

x1 = 0 y1 = 0,25
y2 = 0 x2 = 0,2
4y = 5x — 1
x1 = 0 y1 = 0,25
y2 = 0 x2 = -0,2
16y = 20x + 4

Լուծում չունի

x1 = 0 y1 = 1,5
y2 = 0 x2 = 3
2y = 3 — x
x1 = 0 y1 = 2
y2 = 0 x2 = 4
y = 2 — 1/2x

Լուծում չունի

Տնային աշխատանք (Հանրահաշիվ) 01.11.2021

Առաջադրանքներ՝ 43,44,45,47

ա) Համարժեք չեն

բ)Համարժեք են

գ)Համարժեք չեն

դ)Համարժեք են

ա) 2x — 3y + y = 4x — 2 = x + y = 1

-2x — 2y = -2 = x + y = 1

x + y = 1

բ)5(x + y) + 1 = x + 3 = 4x + 5y — 2 = 0

5x + 5y + 1 = x + 3 = 4x + 5y — 2 = 0

4x + 5y -2 = 0 = 4x + 5y — 2 = 0

ա)4x — 2 + y = 0 = 8x — 4 + 2y = 0

բ)5x + 4y — 2 = 2x — 3y + 5 = 3x + 7y — 7 = 0

գ)3x + 6y — 9 = 0 = 3x = 9 — 6y

դ)x — y — 1 = 0 = x = y + 1

ա)Համաժեք չեն

բ) Համարժեք չեն

գ)Համարժեք չեն

դ)Համարժեք չեն

Տնային աշխատանք (Հանրահաշիվ) 05.10.2021

Դասարանում՝ 18ա, 23ա,գ, 24ա, 25ա, 26ա,գ, 30ա,գ, 31ա,գ,ե,է,թ,ի, 32ա,գ,ե,, 33ա

Տանը՝ դասարանականի մնացածը

ա){x + y — 3 = 0 | => {-3 + 1 — 3 = 0

{2x — 3y — 1 = 0 |=> {-6 — 3 — 1 = 0

բ){x — y + 4 = 0 |=> {-3 — 1 + 4 = 0

{3x + 4y + 5 = 0 |=> {-9 + 4 + 5 = 0

ա){x + y — 3 = 0 | => {1 + 2 — 3 = 0 բ){2,5x — 2,5 = 0 | => {2,5 — 2,5 = 0

{x — y + 1 = 0 | => {1 — 2 + 1 = 0 {1/4y — 1/2 = 0 | => {1/4 — 1 = 0

գ){2x + 3y — 8 = 0 | => {2 + 6 — 8 = 0 դ){0,35x + 1,6y — 3,55 = 0 | => {0,35 + 3,2 — 3,55 = 0

{4x — y — 2 = 0 | => {4 — 2 — 2 = 0 {x/6 — y/7 + 5/42 = 0 | => {1/2 — 2/7 + 5/42 = 0

ա){2x — y + 5 = 0 | => {-4 — 1 + 5 = 0 բ){2x + 5y — 1 = 0 | => {-4 + 5 — 1 = 0

{x + y — 3 = 0 | => {-2 + 1 — 3 = 0 {3x — 4 = 0 | => {-6 — 4 = 0

ա){3x + y — 5 = 0 | => {3 + 2 — 5 = 0 (1;2) բ){x — 2y + 4 = 0 | => {0 + 4 + 4 = 0 (0;2)

{x — y + 1 = 0 | => {1 — 2 + 1 = 0 {2x + 3y — 6 = 0 | => {0 + 6 — 6 = 0

ա){-x + y — 3 = 0 | => {4 + 4 — 3 = 0 (ոչ) բ){1/3x + 5y — 2 = 0 | => {-1/3 +20 — 2 = 0

{2x — y + 6 = 0 | => {-2 + 4 + 6 = 0 {2x + 3y — 10 = 0 | => -{2 + 12 — 10 = 0(այո)

գ) {x — 2y — 5 = 0 | => {-1 — 8 — 5 = 0 (ոչ) դ) {-3y + 12 = 0 | => {-12 + 12 = 0

{6x + 2y + 1 = 0 | => {-6 + 8 + 1 = 0 {6x + y + 2 = 0 | => {-6 + 4 + 2 = 0 (այո)

ա){x — 2y = 0 | => {x = 2y | => {x = 2y | x = 14

{2x — 3y — 7 = 0 | => {2 * 2y — 3y — 7 = 0 | => {4y — 3y = 7 | y = 7

բ){x + 5y = 0 | => {x = -5y | => {x = -5y |{x = -5y | => x = 10

{3x + 7y — 16 = 0 | => {3 * -5y + 7y — 16 = 0 | => {-15y + 7y = 16 | {-8y = 16 | => y = -2

գ){y — 3x = 0 | => {y = 3x | => {y = 3x | => y = 6

{x — 2y + 10 = 0 | => {x — 2 * 3x + 10 = 0 | => {x — 6x = -10 | => x = 2

դ){7x — y = 0 | => {y = 7x | => {y = 7x | => y = 21

{3x — y + 12 = 0 | => {3x — 1 * 7x + 12 = 0 | => {3x — 7x = -12 | => x = 3

ա) {x — y — 1 = 0 | => {x = y + 1 | => {x = y + 1 | => {x = y + 1 | => x = 3

{x + y — 5 = 0 | => {1 * (y + 1) + y — 5 = 0 | => {y + 1 + y — 5 = 0 | => {2y = 4 | => y = 2

բ) {x — y — 2 = 0 | => {x = y + 2 | => {x = y + 2 | => {x = y + 2 | x = 4

{x + y — 6 = 0 | => {1 * (y + 2) + y — 6 = 0 | => {y + 2 + y — 6 = 0 | => {2y = 4 | y = 2

գ){x — y — 2 = 0 | => {x = y + 2 | => {x = y + 2 | => x = y + 2 | x = 5

{3x — 2y — 9 = 0 | => { 3 * (y + 2) — 2y — 9 = 0| => {3y + 6 — 2y — 9 = 0 | => y = 3

դ){x — 2y — 3 = 0 | => {x = 2y + 3 | => {x = 2y + 3 | => x = 1

{5x + y — 4 = 0 | => {5 * (2y + 3) + y — 4 = 0 | => {10y + 15 + y — 4 = 0 | => y = -1

ե){x + 2y — 11 = 0 | => {x = -2y + 11 | => {x = -2y + 11 | => x = 3

{4x — 5y + 8 = 0 | => {4 * (-2y + 11) — 5y + 8 = 0 | => {-8y + 44 — 5y + 8 = 0 | => y = 4

զ){x + 4y — 2 = 0 | => {x = -4y + 2 | => {x = -4y + 2 | => x = -2

{3x + 8y — 2 = 0 | => {3 * (-4y + 2) + 8y — 2 = 0 | => {-12y + 6 + 8y — 2 = 0 | => y = 1

է){2x + 4y — 90 = 0 | => {2 * (3y + 10) + 4y — 90 = 0 | => { 6y + 20 + 4y — 90 = 0 | y = 7

{x — 3y — 10 = 0 | => {x = 3y + 10 | => {x = 3y + 10| => x = 31

ը){3x — 2y — 4 = 0 | => {3 * (-5y + 7) — 2y — 4 = 0 | => -15y + 21 — 2y — 4 = 0 | => y = 1

{x + 5y — 7 = 0 | => {x = -5y + 7 | =>{x = -5y + 7 | => x = 2

թ){3x — 4y — 7 = 0 | => {3 * (-2y — 1) — 4y — 7 = 0 | => {-6y — 3 — 12y — 21 = 0 | => y = -1

{x + 2y + 1 = 0 | => {x = -2y — 1 | => {x = -2y — 1 | => x = 1

ժ){7x — 2y — 6 = 0 | => {7 * ( -4y — 12) — 2y — 6 = 0 | => {-28y — 84 — 2y — 6 = 0 | => y = -3

{x + 4y + 12 = 0 | => {x = -4y — 12 | => {x = -4y — 12 | => x = 0

ա) {5x + y — 7 = 0 | => {5 * (11 + 3y) + y — 7 = 0 | => 55 + 15y + y — 7 = 0 | y = -3

{x — 3y — 11 = 0 | => {x = 11 + 3y | x = 11 + 3y | x = 2

բ){2x + y — 1 = 0 | => y = 1 — 2x | => y = -13

{3x + 2y + 5 = 0 | => 3x + 2 *(1 — 2x) + 5 = 0 |=> 3x + 2 — 4x + 5 = 0| x = 7

գ){2x + y — 7 = 0 | => {2 * (2y — 4) + y — 7 = 0| => 4y — 8 + y — 7 = 0| y = 3

{x — 2y + 4 = 0 | => {x = 2y — 4 | => x = 2

դ){3x + y + 5 = 0| => { 3 * (3y + 5) + y + 5 | => 9y + 15 + y + 5 = 0 | => y = -2

{x — 3y — 5 = 0 | => {x = 3y + 5 | x = -1

ե){x + 2y — 4 = 0 | => {x = 4 — 2y | x = -2

{3x + y + 3 = 0 | => {3 * (4 — 2y) + y + 3 = 0 | => 12 — 6y + y + 3 = 0| => y = 3

զ){5x + y — 15 = 0 | => {5 * (2y + 14) + y — 15 = 0| => 10y + 70 + y — 15 = 0| y = -5

{x — 2y — 14 = 0 | => {x = 2y + 14| x = 4

ա){2x — 3y + 7 = 0 | => {6x — 9y + 21 = 0 | => 17y = 23 | y = 23/17

{3x + 4y — 1 = 0 | => {6x + 8y — 2 = 0 | => x = -25/17

բ){3x — 3y — 5 = 0 | => {6x + 6y — 10 = 0 | =>

{6x + 8y + 11 = 0 | => {6x + 8y + 11 = 0 | =>