Տնային աշխատանք (Աշխարհագրություն) 28.11.2022

Ըստ 2022թվականի տվյալների Հայաստանի բնակչության թիվը կազմում է մոտ 2.963.243, իսկ Ջամաիկաինի՝ 2.961.167 (տարբերությունը չնչին է՝ 2 076)։

Տեսնելով այս երկու աղյուսակները կարող ենք հասկանալ,որ Հայաստանում ավելի շատ են գերակշռում միջին տարիքի մարդիկ՝ 30-39, իսկ Ջամաիկիայում ավելի երիտասարդները՝ 20-29:

Կյանքի տևողություն

Հայաստանում կյանքի տևողությունը ընդհանուր կազմում է 73,69, կանանց մոտ 76, իսկ տղամարդկանցը՝ 70:

Իսկ Ջամաիկայում կյանքի ընդհանուր տևողությունը կազմում է՝ 72.24, կանանց մոտ 75, իսկ տղամարկանցը՝ 69:

 ԱՀԿ-ն հայտնել է, որ կյանքի տևողությունը ամբողջ աշխարհում ավելացել է։ Ըստ գլոբալ միջին հաշվարկների՝ 2012 թվականին ծնված իգական սեռի կյանքի ակնկալվող մահվան տարիքը կազմում է 73 տարեկանը, իսկ արական սեռինը՝ 68։ 


Խտություն

Ըստ 2010 թվականի տվյալների ՀՀ բնակչության միջին խտությունը 110 մարդ/կմ2 է։ Խտությունն առավել մեծ է Արարատյան դաշտում, որը ՀՀ տարածքի մոտ 26,7 %-ն է, և որտեղ ապրում էընղհանուր բնակչության ավելի քան 50 %-ը։ Առավել նոսր են բնակեցված ՀՀ լեռնային սահմանամերձ որոշ բնակավայրեր։

Այս պահին Ջամաիկայում բնակչության խտությունն 1քառ․կմ կազմում 273 մարդ։ Առավել խտացված է Kingston նահանգում՝ 2000 մարդ/կմ2 , հետո Saint Catherine — ում` 1000 մարդ/կմ2, Saint James-ում և Manchester-ում՝ 200 մարդ/կմ2: Ամենաքիչը բնակեցված է Trelawny և Protland քաղակները՝ 99 մարդ/կմ2:


Ուրբանիզացիա

Ուրբանիզացումը պատմական գործընթաց է, որին բնորոշ է քաղաքային բնակավայրերի աճը, քաղաքային բնակչության տեսակարար կշռի մեծացումը բնակչության ընդհանուր թվաքանակում, քաղաքների դերի մեծացումը և քաղաքային ապրելակերպի տարածումը:

Հայաստանում 2011 թվականի համեմատ Հայաստանը զգալի քանակությամբ աճ է գրանցել ուրբանիզացիայի որորտում։ 2021 թվականին Հայաստանում քաղաքային բնակչության տեսակարար կշիռը մնացել է գրեթե անփոփոխ՝ շուրջ 63,43 տոկոս։ Այնուամենայնիվ, 2021 թվականը Հայաստանում դեռևս գագաթնակետն է։ Քաղաքային բնակչությունը վերաբերում է քաղաքային կենտրոններում ապրող ընդհանուր բնակչության տեսակարար կշռին։

2021 թվականին Ջամայկայում քաղաքային բնակչության մասնաբաժինը գրեթե անփոփոխ է մնացել՝ շուրջ 56,65 տոկոս, սակայն նույնպես զգալի քանակությամվ աճ է գրանցվել։

Տվյալներին նայելով կարելի է նայել, որ զգալի տոկոսներով Հայաստանի ուրբանիզացիան ավելի զարգացած է քան Ջամայկաինը։


Ընդհանուր առմամբ Հայաստանը և Ջամաիկան բավականին նման են, և բնակչության թվով և ուրբանիզացիայով և խտությունով։

Բնակչության թվով նրանց տարբերությունը չնչին է այդ իսկ պատճառով կարելի է համարել, որ հավասար են։ Ջամաիկայում բնակչությունը ավելի խիտ է բնակեցված քան Հայաստանում։ Իսկ ուրբանիզացիայի առումով Հայաստանը ավելի է զարգացած։

Կարծում եմ Ջամաիկայի բնակչությունը աճող է, քանի որ այնտեղ ծնունդների, երեխաների և երիտասարդների քանակը ավելի շատ է քան Հայաստանինը։ Հայաստանում ավելի է գերակշռում մեծահասակների քանակը, սակայն Հայաստանում կյանքի տևողությունը ավելի մեծ է։

Դասարանական աշխատանք (Հայոց լեզու) 23.11.2022

 • Գտիր դերբայական դարձվածներըորտեղ անհրաժեշտ էկետադրիր։

Ճշմարտախոսության իր սկզբունքն այս անգամ էլ ամրապնդեց իր ունեցած արիությունը։

Այդ հուշակոթողին մոտենալիս՝ օդը դառնում է թափանցիկ ու զով։

Մի առավոտ Անդրանիկը Երվանդին ուղարկեց կայազորի պետի մոտ՝ իրենց ձիերը տեսնելու:

Լիովին սթափվեց տեսնելով Միքայելին:

Բանախոսելու եկածներն ահից դողում էին։

Հիմա էլ պարզ ու պայծառ հիշում եմ մեր սարերի հազարամյակների ոտնահետքերն՝ իրենց վրա կրող  ոլոր-մոլոր ճամփաներն ու թեք կածանները։

Նա չէր լսում դպրոցից տուն վերադարձող երեխաների աղմուկը։

Նույնիսկ Նապոլեոնը հաճախ նեղն էր ընկնում՝ ելքի բացակայությունն ըմբռնելով։

Ամրոցը լեռան կրծքին կառչած՝ հրվանդանի վրա է։

Երկվորյակները միմյանցից բոլորովին չզանազանվելու չափ նման էին։

Հիշենք նաև Չինգիզ Այթմատովի հիշողությունը կորցրած հերոսին։

Անցյալի ավանդներից գրողի հրաժարվելը՝ հաճախ մահացու է լինում արվեստի մեջ։

Պատմության փորձը մեզ շատ է անհրաժեշտ ներկան գնահատելու և գալիք ճանապարհներն ավելի հստակ տեսնելու համար:

Домашняя Работа (Русский) 27.11.2022

Домашнее задание: задание 2 ( Сл. 37 пособия “ Поехали!)

1)Я вчера пришел из клуба утром.

2)Я обычно прихожу в гости стортом.

3)Я всегда ухожу из ресторана последним.

4)Я вчера ушел с работы после обеда.

5)Я всегда легко вхожу в контакт с новыми людьми. А вы?

6)Когда я вошел, все уже спали.

7)Я никогда не выхожу из дома без паспорта.

8)Я недавно легко выхожу из очень трудной ситуации.

9)К моему <<роллс — ройсу>> всегда подходят люди.

10)Когда я подошел к девушке, она стала и убежала.

11)Как ты думаешь, я могу доехать до Владивостока.

12)Каждый вечер я с трудом дохожу до дома.

13)Я не хочу переплыть Атлантику на яхте.

14)Я хочу перелетать через Атлантику на самалете.

15)Когда я вижу тебя, я быстро прохожу мимо.

16)Никто не может пройти мимо меня.

17)Вчера у меня были деньги, я всегда зашел в казино.

18)Когда у меня есть деньги, я всегда захожу в казино.

19)Когда я ишу подарки, я обхожу все магазины.

20)Я обошел весь Эрмитаж и нашел хороший падарок

Սննդառություն․ Ավտոտրոֆներ, հետերոտրոֆներ || (Կենսաբանություն)

Կենդանի օրգանիզմների բնութագրական հատկանիշներից է սննդառությունը:

Սննդառությունը կենդանի օրգանիզմի կողմից տարբեր նյութերի կլանումն է սեփական գոյությունն ապահովելու նպատակով:

Սնունդ կարող է ծառայել և անօրգանական նյութը (ջուրը, ածխաթթու գազը), և օրգանականը (շաքարը, ճարպը և այլն) և ամբողջական կենդանի օրգանիզմը:

Ըստ սննդառության եղանակի կենդանի օրգանիզմները բաժանվում են երեք խմբի.

 • ավտոտրոֆներ- էներգիա են ստանում արևից:
 • հետերոտրոֆներ — էներգիա են ստանում օրգանական նյութերի քայքայումից:
 • միքսոտրոֆներ — էներգիա կարող են ստանալ և արևից և օրգանական նյութերից:

Ավտոտրոֆ սննդառության հիմնական ձևը ֆոտոսինթեզն է:

Բույսը արմատներով հողից կլանում է ջուր, իսկ տերևներով` օդից ածխաթթու գազ: Այդ անօրգանական նյութերից լույսի ազդեցությամբ, կանաչ քլորոֆիլի մասնակցությամբ բույսը պատրաստում է օրգանական նյութ` շաքար: Ֆոտոսինթեզի մնացորդ է թթվածինը, որը տերևներով հարստացնում է օդը:

Ավտոտրոֆ օրգանիզմը ֆոտոսինթեզի արդյունքում ջրից և ածխաթթու գազից սինթեզում է շաքար և անջատում թթվածին:


Հետերոտրոֆ սննդառության հիմնական ձևը պատրաստի սննդի որոնումն ու կլանումն է:

Հետերոտրոֆները օգտվում են ֆոտոսինթեզի պատրաստի արդյունքներից` թթվածնից և շաքարից ու դրա վերափոխումներից: Հետերոտրոֆ են բոլոր սնկերը և կենդանիները:

Միաբջիջ կենդանիներում կան որոշ բացառություններ: Երկարամտրակ էվգլենան ունի քլորոֆիլ և կարող է ինչպես ֆոտոսինթեզել, այնպես էլ սնվել հետերոտրոֆ կերպով:

Homework (English) 23.11.2022

Education

 1. I must revise tonight. I have an exam tomorrow.
 2. Our history teacher was terrible. We didn’t learn anything.
 3. If you don’t do your homework, you can’t watch TV later.
 4. The teacher was angry because some of the pupils had tried to cheat in the exam.
 5. If you want to be a doctor, you have to take a lot of exams.
 6. In the UK children start school when they are four and can’t leave before they are 16.
 7. I hope i’m going to pass my exams. My parents will be furious if I fail.
 8. He was a rebel at school. He used to behave very badly.
 1. State school
 2. Private school
 3. Nursery school
 4. Primary school
 5. Secondary school
 6. Boarding school
 7. Religious school
 8. Head teacher
 9. Professor
 10. Student
 11. Pupil
 12. Graduate
 1. B
 2. A
 3. E
 4. C
 5. D

Իրավաբանական անձ հասկացությունը||(Իրավունք)

Առևտրային և ոչ առևտրային իրավաբանական անձինք

Առաջադրանք՝

Իրավաբանական անձի հիմնական դրույթները սահմանելու համար կարդալ քաղաքացիական օրենսգրքի Գլուխ 5-ի հոդվածները

Որպես հավելում կարդալ սույն հոդվածը՝

Քաղաքացու ձեռնարկատիրական գործունեությունը

1. Ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու համար քաղաքացին իրավունք ունի ստեղծել տնտեսական ընկերություններ կամ լինել դրանց մասնակիցը:

2. Քաղաքացին, որպես անհատ ձեռնարկատեր հաշվառվելու պահից, իրավունք ունի, առանց իրավաբանական անձ կազմավորելու, զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ: Քաղաքացիներն առանց պետական գրանցման կամ հաշվառման (առանց իրավաբանական անձ կազմավորելու կամ անհատ ձեռնարկատեր գրանցվելու) իրավունք ունեն զբաղվելու ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, եթե հանդիսանում են արտոնագրային վճար վճարողներ կամ գյուղատնտեսական արտադրանք արտադրելու նպատակով կնքել են համատեղ գործունեության պայմանագիր: Գյուղատնտեսական արտադրությամբ զբաղվող քաղաքացիները ձեռնարկատիրական գործունեության սուբյեկտ են հանդիսանում միայն տվյալ համատեղ գործունեության պայմանագրի սահմաններում:

3. Քաղաքացիների` առանց իրավաբանական անձ կազմավորելու իրականացվող ձեռնարկատիրական գործունեության նկատմամբ կիրառվում են սույն օրենսգրքով առևտրային կազմակերպություններ համարվող իրավաբանական անձանց գործունեությունը կարգավորող կանոնները, եթե այլ բան չի բխում օրենքից, այլ իրավական ակտերից կամ իրավահարաբերության էությունից:

Գրիպի տարածումը ֆիզիկայի տեսանկյունից || Նախագիծ․ (Ֆիզիկա)

Նպատակները՝ Փորձնականորեն պարզել գրիպի վիրուսով վարակվելու հավանականությունը նույն դասարանի աշակերտների, ինչպես նաև այն սեռի մարդկանց շրջանում, որոնք ավելի զգայուն են այս վարակի նկատմամբ: Թոքերի ծավալը չափելով։

Խնդիրները՝ Ուսումնասիրել գրիպի վիրուսը և ինչպես է այն տարածվում։ Հաշվարկել թոքերի ծավալը. Ամփոփեք ուսումնասիրության արդյունքները.


Գրիպը լայնորեն տարածված վիրուսային հիվանդություն է, որն ախտահարում է շնչառական ուղիների լորևձաթաղանթը: Գրիպով հիվանդանում են բոլոր տարիքի մարդիկ, բոլոր եղանակներին, քանզի վիրուսի հանդեպ ընկալունակությունը շատ բարձր է, իսկ հիվանդությունից հետո ձեռք բերված իմունիտետը հաճախ կորչում է վիրուսի հարուցիչների նոր հատկություններ ձեռք բերելու պատճառով:

Ինչից կարող է այն առաջանալ և ինչպես է այն տարածվում

Վարակի աղբյուրը հիվանդ մարդն է, ով շրջապատի համար վտանգավոր է հիվանդության առաջին օրից մինչ լրիվ ապաքինումը։ Գրիպի հարուցիչն ախտահարում է շնչուղիների լորձաթաղանթը, որտեղից լորձի փոքրիկ մասնիկները վիրուսի հետ միասին հազալու, փռշտալու և խոսելու ժամանակ արտազատվում են արտաքին միջավայր և վարակում շրջապատի անձանց։

Գրիպ կարող է առաջանալ այն ժամանակ, երբ գրիպի վիրուսը ընկնում է վերին շնչառական ուղիներ, քայքայում և թեփոտում է լորձաթաղանթի վերին շերտի բջիջները: Շնչելիս, խոսելիս, հազալիս և փռշտալիս վիրուս պարունակող թեփոտված բջիջները պոկվում են և վարակում շրջապատողներին։ Վարակվում են նաև հիվանդի օգտագործած կենցաղային առարկաների միջոցով:

Թոքեր

Թոքերն օժտված են չափազանց մեծ առաձգականությամբ և գտնվում են կրծքավանդակի փակ խոռոչում՝ գրավելով նրա համարյա ամբողջ ծավալը։ Բնականոն պայմաններում չափահաս առողջ մարդը հանգիստ ժամանակ մեկ րոպեում կատարում է 16−20 շնչառական շարժում։ Հանգիստ ներշնչման ժամանակ մարդը ներշնչում է մոտ 500 սմ³ օդ և նույնքան էլ արտաշնչում: Ի դեպ, այդ օդից միայն 360 սմ³-ն է հասնում թոքեր, իսկ մնացած 140 սմ³-ը մնում է շնչառական ուղիներում և գազափոխանակությանը չի մասնակցում:


Վարկած՝ Որոշել դասարանի աշակերտների շրջանում գրիպի տարածման հնարավորությունը, ինչպես նաև, թե սեռերից որն է ավելի ընկալունակ վարակի նկատմամբ՝ հաշվարկելով աշակերտների կողմից արտաշնչված և ներշնչված օդում մոլեկուլների կոնցենտրացիան:

Դասարանում, եթե աշակերտներից մեկը ունի հետևյալ ախտանշաններից մեկը՝

 • ջերմություն (39-40°),
 • հազ,
 • կոկորդի ցավ,
 • մարմնի ջարդվածության զգացողություն,
 • հոգնածություն,
 • գլխացավ։

նշանակում է, որ նա հիվանդ է և վարակվելու հավանականությունը բավականին մեծ է(դա արդեն կախված է իմունային համակրգից)։

Տղամարդկանց և կանանց հորմոնալ տարբերությունները ուղղակիորեն արտացոլվում են վիրուսային վարակի ընթացքի վրա: Ընդհանուր առմամբ էգերի օրգանիզմում գրանցվել է ավելի ուժեղ դիմադրողականություն վարակի նկատմամբ, քան արուների մոտ

Տնային աշխատանք (Հայոց լեզու) 23.11.2022

Գործնական քերականություն՝

1 Ընդգծել տրված բառերի ածանցները։

երկունք, պարապմունք, համեմունք, շրթունք, հիմունք, վարմունք, բուրմունք, թիկունք, երիկամունք, հարցմունք, ցուցմունք, զբաղմունք, զգացմունք, մտածմունք։

2․ Հետևյալ գոյականներից կազմել ածականներ և բայեր։

Սեր — սիրել
Ծաղիկ — ծաղկել
Գործ — գործել
Դադար — դադարել
Աղմուկ — աղմկել
Մայր — մայրանալ
Ընկեր — ընկերանալ
Զգուշություն — զգուշանալ
Քար — քարանալ

3 Լրացնել բաց թողնված տառերը։

Հախճապակի, պատշգամբ, հինավուրց, հանդիպակաց, անոթևան, սայթաքել, թփրտալ, հափշտակել, լաջվարդ, ար-ուզար-, մանրէաբան, նախօրե, դիցուք, վայրկյան, սերկևիլ, սիգապանծ, շականակագույն, անընդհատ։

4 Ժխտական նախադասությունները դարձնել հաստատական։

Իր փնտրած ապրանքից ոչ մի տեղ չկար։

Իր փնտրած ապրանքից նա հաստատ մի տեղից կգտնի։

Նա ընտանիքի գործերով բնավ չէր զբաղվում։

Նա միշտ զբաղվում էր ընտանիքի գործերով։
Տնօրենի հրամանը ոչ ոք չհարգեց։

Բոլորը հարգեցին տնօրենի հրամանին։
Ով չի կառուցում, երբեք չի շահում։

Ով կառուցում է, նա միշտ շահում է։
Ո՛չ Արագածը, ո՛չ արագահոս Ախուրյանը չէիր գրավում նրա ուշադրությունը։

Եվ Արագածը, և արագահոս Ախուրյանը գրավում էին նրա ուշադրությունը։

5 Նշել այն բառերըորոնց մեջ ց նախածանց կա։

ցուցակ, ցպահանջ, ցամաք, ցայսօրցայգ, ցարդ, ցնցոտի, ցնցուղ, ցտեսություն, ցողաշաղախ, ցին, ցմահ, ցավագար, ցուցամատ, ցմրուր, ցցել։

6 Սյունակներից ընտրել արմատները և մեկ վերջացանցկազմել բարդածանցավոր բառ։

բյուր                 հատոր        –   յա
երկու                տոհմ            –  յակ
լեռ                     ակն              –  որդ
մանր                 դահուկ         իչ
ազնիվ               նկար             իկ

մանրանկարիչ, երկհատորյակ, բյուրակնյա, լեռնադահուկորդ, ազնվատոհմիկ։

7 Անուղղակի նախադասությունները դարձնել ուղղակի։

Շուշանն ասաց մորը, որ տեր Գևորգի Ավետարանը ընկնավոր է բուժել։

Շուշանն ասաց մորը․

-Տեր Գևորգի Ավետարանը ընկնավոր է բուժել։


Գնդապետը զինվորներին հրամայեց, որ գրոհի անցնեն։

Գնդապետը հրամայեց զինվորներին․

-Գրո՛հի անցեք։


Մտածում էի, թե կոմիսարը որտեղից իմացավ, որ ես հայ եմ։

Մտածեցի․

-Որտեղից է կոմիսարը իմացելը, որ ես հայ եմ։


Մարդն ասաց, որ դա իրենց հողն է,  և այդ հողում իրենց սպանում են։

Մարդն ասաց․

-Դա նրանց հողն է և այդ հողում նրանց սպանում են։


Ուզում էր վճռական որոշում ընդունել, թե վեր չկենա ու բոլորի երեսին ճշմարտությունն ասի։

Որոշեցի վճռական որոշում ընդունել․

-Վեր չկենա՛ս ու բոլորի երեսին ճշմարտությունն ասա՛։

8․ Փակագծերի մեջ տրված բառերից ընտրեք առավել հարմարը։

Ընկերն էր, որ նրան (մղեց/դրդեց) այդ անշնորհք քայլը կատարելու։
Դիմացինի համառությունը (ջարդելու/ կոտրելու) համար մեծ ջանքեր պետք չեղան։
Իր ողջ կյանքի ընթացքում (լցված է եղել/ համակված է եղել/ տոգորված է եղել) իշխանության մարմաջով։
Նախկին համադասարանցիների մեջ տարին մեկ անգամ մեկի տանը (հավաքվելը/ժողովվելը) (ավանդույթ/ավանդություն) է դարձել։
Այդ մտքից սկզբում թեթևակի (երկյուղեց/ վախեցավ), իսկ երբ գիտակցեց դրա ահավոր հետևանքները՝ (սարսափեց/ վախեցավ)։

9․ Առանձնացրեք այն բառերըորոնցում հնչյունափոխված արմատներ կան։

Արիակամ, ջրային, լծկամ, հնչերանգ, մայրաբար, իջնել, համբուրել, ընձուղտ, չարագույժ, սրտատրոփ, սրընթաց, մեղմօրոր, գունանկար, մթնշաղ, ապօրինի, կիսադեմ, զինվոր, մամռապատ։

10․ Տրված բառերին մեկական հոմանիշ ու հականիշ գրեք։

Գովաբանել — դրվատել — դժգոհել, զուլալ — պարզ — կեղտոտ, օգնել — աջակցել — վնասել, մեծ — հսկա — փոքր, սիրելի — հարգելի — ատելի։

Домашняя работа (Русский) 22.11.2022

1)Я потерял ключи и не мог войти в квартиру.

2)Было так холодно, что никто не хотел выходить из дома.

3)Так много машин! Где мы можем перейти улицу.

4)Музыканты плохо играли, и мы решили уйти из концерта.

5)Я подошел близко к картину и понял, что это мой портрет.

6)Когда я ушел к психологу, у меня было хорошее настроение.

7)Я обошел памятник, но не понял, кто это.

8)На этой старой машине тыне можешь доехать до Владивостока.

9)Как ты можешь пойти в оперу в такой футболке.

10)Я не знал, что делать, и тогда я пришел к астроолоу.

11)Отойдите от ракеты! Это не игрушка.

12)Мы прошли около милиционера, и он не заметил нас.

Я как любительница экстрима, очень люблю риск. Люблю все что связано с риском, например спорт, игры, отдыхи и так далее. Из экстремальных вида спорта я бы хотела попробовать парашютизм или парапланеризм(они достаточно похожы), дайвинг, сноубординг, банджи-джампинг, серфинг, кайтсёрфинг и так далее. Для меня все они по своему очень интересны и для меня неинтересного спорта или отдыха нету.