Տնային աշխատանք (Երկրաչափություն) 15.10.2021

Առաջադրանքներ

1․Ուղղանկյան մի կողմը 35 սմ է, իսկ մյուս կողմը 13 սմ-ով մեծ է: Հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը:

P = 35 * 2 + 2 * (35 +13) = 116 + 70 = 186

Պատ՝ 168սմ

2․Ուղղանկյան պարագիծը 60մ է և նրա մի կողմը 5 անգամ մեծ է մյուսից: Հաշվիր ուղղանկյան կողմերը:

3․Ուղղանկյան անկյունագծերի հատման կետի հեռավորությունները կից կողմերից 2 սմ և 5 սմ են: Գծիր գծագիրը և հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը:

4․Ուղղանկյան կողմերը հարաբերում են ինչպես 6:9, իսկ պարագիծը 264 սմ է: Հաշվիր ուղղանկյան կողմերը:

5․Ուղղանկյան անկյունագծերի կազմած անկյունը 80° է: Որքա՞ն են անկյունագծի կազմած անկյունները ուղղանկյան կողմերի հետ: 

6․Ուղղանկյան գագաթից նրա անկյունագծին տարված բարձրությունը ուղիղ անկյունը բաժանում է 6 : 3 հարաբերությամբ: Հաշվիր անկյունագծերի կազմած սուր անկյունը:

Քանի որ, EC = 3x ,իսկ ՕC = 6x =>ՕE = 3x

Կունենանք` OE = EC = CL = LD = DM = MO =>

OCD-ն հավասարակողմ եռանկյուն է => LCOD = 60o

3.uzd1.JPG

Դասագրքից՝ 54, 55, 56, 57, 59,

Դասարանական աշխատանք (Հայոց լ.) 15.10.2021

Փոխադրում ենք գրաբարից ժամանակակից հայերենի:

1.Եւ տեսի ես, եթէ  է  առաւելութիւն իմաստութեան քան անմտութեան, որպէս է առաւելութիւն լուսոյ քան խաւարի: Իմաստնոյն աչք իւր ի գլուխ իւրում, եւ որ անմիտն է` ընդ խաւար գնայ:

Եվ ես տեսա, թե իմաստունի առավելությունը ինչքան է անմիտից, ինչպես լույսի առավելությունը խավարից: Իմաստունի աչքերը իր գլխում է, իսկ անմիտինը՝ խավարի մեջ:

տեսի                  — տեսա

եթէ                     — եթե, թե

իմաստնոյն        — իմաստունի

աչք իւր             — իր աչքերը

ի գլուխ իւրու մ  — իր գլխում

ընդ խաւար        — խավարի հետ, խավարով, խավարի միջով, դեպի խավարը

ՀԱՐՑ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

Գնայ բառն աշխարհաբա՛ր դարձրու։

Գնալ, գլուխ:

Հատվածն աշխարհաբա՛ր դարձրու։ Ո՞ր եւ-ը իսկ կամ բայց փոխադրեցիր։ 

2. Ճրագ մարմնոյ ակն է. յորժամ ակնն առատ է, ամենայն մարմինն լուսաւոր եղիցի. եւ երբ ակն չար է, եւ մարմինն խաւարին եղիցի: Արդ զգոյշ լեր` գուցէ լոյսդ որ ի քեզ է` խաւար իցէ:

Ճրագը մարմնի աչքն է, երբ աչքը առատ է, ամբողջ մարմինը լուսավոր է լինում, իսկ երբ աչքը չար է, մարմինը խավարինն է լինում: Դրա համար զգույշ եղիր, գուցե լույսդ, որ խավարինը լինի:

Եթէ մարմինդ քո ամենայն լուսաւոր է, եւ չգուցէ մասն ինչ խաւարին, եղիցի լուսաւոր ամենայն. որպէս յորժամ ճրագն նշողիւք լուսաւորեսցէ զքեզ։ 

Եթե մարմինդ քո ամբողջ լույսն է, բայց գուցե ինչ-որ մասը խավարինն է, եղիր ամբողջությամբ լուսավոր, որպեսզի ճրագը շողերով լուսավորեցնի քեզ:

ամենայն                     — ամբողջ, բոլոր

ի քեզ է                         — քո մեջ է

մասն ինչ խաւարին  — խավարի ինչ-որ մաս

նշողիւք                        — շողերով, ցոլքերով

լուսաւորեսցէ              — լուսավորի, կլուսավորի, պիտի լուսավորի, լուսավորելու է

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

Տրված բառերն ու բառակապակցություններն աշխարհաբա՛ր դարձրու.

զքեզ, ակն, չգուցէ, ճրագ, մարմնոյ, զգոյշ լեր, մարմինդ քո ամենայն, եղիցի լուսավոր ամենայն։

Զքեզ — քեզ, ակն — աչք, ճրագ — կրակ, մարմնոյ — մարմնով , զգոյշ — զգույշ, լեր — լինել, մարմինդ քո ամենայն — քո ամբողջ մարմինը, եղիցի լուսավոր ամենայն — եղիր ամբողջությամբ լուսավոր:

Այստեղ գուցէ  բառը նշանակում է լինի՞, թե՞ թերեւս։ Իսկ ի՞նչ է նշանակում չգուցէ բառը։

Գուցէ բառը տվյալ նախադասությունը նշանակում է թերևս:

Ո՞ր  հատվածը կառանձնացնես իբրև աոանձին ասույթ։ Պատճառաբանի´ր ընտրությունդ։

Homework 11-15 (English)

  1. Spaceships looks like a rocket, but they have other form. With spaceships you can travel by cosmos.
  2. I think that after spaceships laded the people who can got to the Earth began to travel by Earth. Than he will studied about Earth that, how people in the Earth are live, what they eat, what do they do. Then he will call his friends and all peoples from XR017 will come to the Earth and will tell other people to the Earth abour their planet.
  3. I think thet, when Olivia is finished her story she show it to her parents. Then she will go to her room to write another story.
  1. How do I know, they invented the airplane.
  2. No, all inventions didn’t made old peoples