Տնային աշխատանք (Հանրահաշիվ) 05.10.2021

Դասարանում՝ 18ա, 23ա,գ, 24ա, 25ա, 26ա,գ, 30ա,գ, 31ա,գ,ե,է,թ,ի, 32ա,գ,ե,, 33ա

Տանը՝ դասարանականի մնացածը

ա){x + y — 3 = 0 | => {-3 + 1 — 3 = 0

{2x — 3y — 1 = 0 |=> {-6 — 3 — 1 = 0

բ){x — y + 4 = 0 |=> {-3 — 1 + 4 = 0

{3x + 4y + 5 = 0 |=> {-9 + 4 + 5 = 0

ա){x + y — 3 = 0 | => {1 + 2 — 3 = 0 բ){2,5x — 2,5 = 0 | => {2,5 — 2,5 = 0

{x — y + 1 = 0 | => {1 — 2 + 1 = 0 {1/4y — 1/2 = 0 | => {1/4 — 1 = 0

գ){2x + 3y — 8 = 0 | => {2 + 6 — 8 = 0 դ){0,35x + 1,6y — 3,55 = 0 | => {0,35 + 3,2 — 3,55 = 0

{4x — y — 2 = 0 | => {4 — 2 — 2 = 0 {x/6 — y/7 + 5/42 = 0 | => {1/2 — 2/7 + 5/42 = 0

ա){2x — y + 5 = 0 | => {-4 — 1 + 5 = 0 բ){2x + 5y — 1 = 0 | => {-4 + 5 — 1 = 0

{x + y — 3 = 0 | => {-2 + 1 — 3 = 0 {3x — 4 = 0 | => {-6 — 4 = 0

ա){3x + y — 5 = 0 | => {3 + 2 — 5 = 0 (1;2) բ){x — 2y + 4 = 0 | => {0 + 4 + 4 = 0 (0;2)

{x — y + 1 = 0 | => {1 — 2 + 1 = 0 {2x + 3y — 6 = 0 | => {0 + 6 — 6 = 0

ա){-x + y — 3 = 0 | => {4 + 4 — 3 = 0 (ոչ) բ){1/3x + 5y — 2 = 0 | => {-1/3 +20 — 2 = 0

{2x — y + 6 = 0 | => {-2 + 4 + 6 = 0 {2x + 3y — 10 = 0 | => -{2 + 12 — 10 = 0(այո)

գ) {x — 2y — 5 = 0 | => {-1 — 8 — 5 = 0 (ոչ) դ) {-3y + 12 = 0 | => {-12 + 12 = 0

{6x + 2y + 1 = 0 | => {-6 + 8 + 1 = 0 {6x + y + 2 = 0 | => {-6 + 4 + 2 = 0 (այո)

ա){x — 2y = 0 | => {x = 2y | => {x = 2y | x = 14

{2x — 3y — 7 = 0 | => {2 * 2y — 3y — 7 = 0 | => {4y — 3y = 7 | y = 7

բ){x + 5y = 0 | => {x = -5y | => {x = -5y |{x = -5y | => x = 10

{3x + 7y — 16 = 0 | => {3 * -5y + 7y — 16 = 0 | => {-15y + 7y = 16 | {-8y = 16 | => y = -2

գ){y — 3x = 0 | => {y = 3x | => {y = 3x | => y = 6

{x — 2y + 10 = 0 | => {x — 2 * 3x + 10 = 0 | => {x — 6x = -10 | => x = 2

դ){7x — y = 0 | => {y = 7x | => {y = 7x | => y = 21

{3x — y + 12 = 0 | => {3x — 1 * 7x + 12 = 0 | => {3x — 7x = -12 | => x = 3

ա) {x — y — 1 = 0 | => {x = y + 1 | => {x = y + 1 | => {x = y + 1 | => x = 3

{x + y — 5 = 0 | => {1 * (y + 1) + y — 5 = 0 | => {y + 1 + y — 5 = 0 | => {2y = 4 | => y = 2

բ) {x — y — 2 = 0 | => {x = y + 2 | => {x = y + 2 | => {x = y + 2 | x = 4

{x + y — 6 = 0 | => {1 * (y + 2) + y — 6 = 0 | => {y + 2 + y — 6 = 0 | => {2y = 4 | y = 2

գ){x — y — 2 = 0 | => {x = y + 2 | => {x = y + 2 | => x = y + 2 | x = 5

{3x — 2y — 9 = 0 | => { 3 * (y + 2) — 2y — 9 = 0| => {3y + 6 — 2y — 9 = 0 | => y = 3

դ){x — 2y — 3 = 0 | => {x = 2y + 3 | => {x = 2y + 3 | => x = 1

{5x + y — 4 = 0 | => {5 * (2y + 3) + y — 4 = 0 | => {10y + 15 + y — 4 = 0 | => y = -1

ե){x + 2y — 11 = 0 | => {x = -2y + 11 | => {x = -2y + 11 | => x = 3

{4x — 5y + 8 = 0 | => {4 * (-2y + 11) — 5y + 8 = 0 | => {-8y + 44 — 5y + 8 = 0 | => y = 4

զ){x + 4y — 2 = 0 | => {x = -4y + 2 | => {x = -4y + 2 | => x = -2

{3x + 8y — 2 = 0 | => {3 * (-4y + 2) + 8y — 2 = 0 | => {-12y + 6 + 8y — 2 = 0 | => y = 1

է){2x + 4y — 90 = 0 | => {2 * (3y + 10) + 4y — 90 = 0 | => { 6y + 20 + 4y — 90 = 0 | y = 7

{x — 3y — 10 = 0 | => {x = 3y + 10 | => {x = 3y + 10| => x = 31

ը){3x — 2y — 4 = 0 | => {3 * (-5y + 7) — 2y — 4 = 0 | => -15y + 21 — 2y — 4 = 0 | => y = 1

{x + 5y — 7 = 0 | => {x = -5y + 7 | =>{x = -5y + 7 | => x = 2

թ){3x — 4y — 7 = 0 | => {3 * (-2y — 1) — 4y — 7 = 0 | => {-6y — 3 — 12y — 21 = 0 | => y = -1

{x + 2y + 1 = 0 | => {x = -2y — 1 | => {x = -2y — 1 | => x = 1

ժ){7x — 2y — 6 = 0 | => {7 * ( -4y — 12) — 2y — 6 = 0 | => {-28y — 84 — 2y — 6 = 0 | => y = -3

{x + 4y + 12 = 0 | => {x = -4y — 12 | => {x = -4y — 12 | => x = 0

ա) {5x + y — 7 = 0 | => {5 * (11 + 3y) + y — 7 = 0 | => 55 + 15y + y — 7 = 0 | y = -3

{x — 3y — 11 = 0 | => {x = 11 + 3y | x = 11 + 3y | x = 2

բ){2x + y — 1 = 0 | => y = 1 — 2x | => y = -13

{3x + 2y + 5 = 0 | => 3x + 2 *(1 — 2x) + 5 = 0 |=> 3x + 2 — 4x + 5 = 0| x = 7

գ){2x + y — 7 = 0 | => {2 * (2y — 4) + y — 7 = 0| => 4y — 8 + y — 7 = 0| y = 3

{x — 2y + 4 = 0 | => {x = 2y — 4 | => x = 2

դ){3x + y + 5 = 0| => { 3 * (3y + 5) + y + 5 | => 9y + 15 + y + 5 = 0 | => y = -2

{x — 3y — 5 = 0 | => {x = 3y + 5 | x = -1

ե){x + 2y — 4 = 0 | => {x = 4 — 2y | x = -2

{3x + y + 3 = 0 | => {3 * (4 — 2y) + y + 3 = 0 | => 12 — 6y + y + 3 = 0| => y = 3

զ){5x + y — 15 = 0 | => {5 * (2y + 14) + y — 15 = 0| => 10y + 70 + y — 15 = 0| y = -5

{x — 2y — 14 = 0 | => {x = 2y + 14| x = 4

ա){2x — 3y + 7 = 0 | => {6x — 9y + 21 = 0 | => 17y = 23 | y = 23/17

{3x + 4y — 1 = 0 | => {6x + 8y — 2 = 0 | => x = -25/17

բ){3x — 3y — 5 = 0 | => {6x + 6y — 10 = 0 | =>

{6x + 8y + 11 = 0 | => {6x + 8y + 11 = 0 | =>