Լրացուցիչ Կրթություն (Գրականություն) 22.10.2021

Կարող ես դու էլ փնտրել և գտնել Մաթևոսյանի մտքերից, կընտրես քեզ հարազատ դարձածները, կձայնագրես՝ վերնագրելով՝

 • Մաթևոսյանն ասել է…
 • Մաթոսյանի մտքերից
 • Մաթևոսյանից
 • այլ
 • Ժամանակը նույնքան առարկայական է, ինչքան առարկայական է ողջ աշխարհը: Երբ դարասկզբի կերպարը դնում ես այսօրվա կերպարի կողքին՝ պարզվում է, որ ժամանակը առարկայական է շոշափելիորեն, ինչպես այս ծառը, այս արտը, այս հայրենիքը, որոնցից կարելի է հեռանալ, որոնց կարելի է մոտենալ:
 • Լավերը շուտ են մեռնում: Վատերը տնքտնքում են ու չեն մեռնում:
 • Աստված որ մի քանի անհասկացող է ստեղծում, կողքներին մի հատ էլ հասկացող է ստեղծում, որ անհասկացողներին գելը չուտի:

Լրացուցիչ Կրթություն (Հայոց լ․) 20.10.2021

Քո սիրելի ստեղծագործության մասին տեղեկատվական տեքստ կտեղադրես բլոգում՝ բոլոր բառերը բաժանելով բառակազմական բաղադրիչների՝ արմատ, ածանց, հոդակապ, վերջավորություն:

Հարրի Փոթթեր, բրիտանացի գրող Ջոան Ռոուլինգի յոթ մասից բաղկացած հայտնի վիպաշար։ Գրքերից յուրաքանչյուրում նկարագրում է գլխավոր հերոս, փոքրիկ հրաշագործ Հարրի Փոթերի մեկ ուսումնական տարին Հոգվարթսի մոգության և հրաշագործության դպրոցում։ Հիմնական սյուժեն նվիրված է Հարրիի և սև մոգ Վոլան դե Մորտի հակամարտությանը, որը փորձում էր ձեռք բերել անմահություն և իրեն ենթարկել ողջ Մոգական աշխարհը։

Բրիտանիա — ացի = բրիտանացի

Գիր — ող = գրող

Բաղկ — ասած = բաղկացած

Վեպ — ա — շար = վիպաշար

Նկար — ա — գրել = նկարագրել

Գլուխ — ավոր = գլխավոր

Փոքր — իկ = փոքրիկ

Հրաշ — ա — գործ = հրաշագործ

Ուսում — ն — ական = ուսումնական

Մոգ — ություն = մոգություն

Նվեր — ած = նվիրված

Հակա — մարտ — ություն = հակամարտություն

Ան — մահ — ություն = անմահություն

Մարդու պահանջմունքները (Հասարակագիտություն)

Երբ մեր կոկորդը չորանում է մենք ցանկանում ենք ջուր խմել, երբ երկար ժամանակ չենք սնվել այդ պահին ցանկանում են ինչ-որ բան ուտել, առավոտյան արթնանալիս մենք գնում ենք դպրոց։ Այդ երևույթը կոչվում է պահաջմունք, այսինքն պահաջմունքը դա ինչ-որ բանի կարիքն է, որը մադը զգում է։ Եթե չլիներ պահաջմունքը մարդը կկորցներ իր կենսագործունեությունը և իր զարգացումը արդյունք չէր ունենա։

Մարդը ունենում է 3 տեսակի պահաջմունքներ, դրանք են՝ կենսաբանական, հասարակական և հոգևոր։

Կենսաբանական պահանջմունքները զանազան են։ Դրանք են, օրինակ՝ ջրի, սննդի, ցրտից պաշտպանվելու, ցավին դիմադրելու և այլ պահանջմունքները։

Յուրքանչյուր մարդ ցանկանում է շրջակա միջավայրում լավ տպավորություն թողնել կամ մյուսների կողմից ընդունված լինել։ Այդպիսի և նման պահանջմունքները կոչվում են հասարակական պահանջմունքներ։

Հոգևոր պահանջմունքները կենսաբանականի պես լինում են զանզան։ Օրինակ՝ մեր առաջին հոգևոր պահանջմունքներից է իմանալ շրջակա միջավայրը, որտեղ մենք ապրում ենք, բացի այդ նաև հոգևոր պահանջմունք է, օրինակ՝ ինքներս մեզ իմանալու պահանջմունքը և այլն։

Դասարանական աշխատանք (Հայոց լ․) 18.10.2021

Փոխադրում ենք գրաբարից ժամանակակից հայերենի:

1.Յայնմ աւուր մատեան աշակերտքն առ Յիսուս եւ ասեն. ո՞վ իցէ ի մէնջ մեծ յարքայութեան երկնից։ Եւ կոչեաց առ ինքն Յիսուս մանուկ մի, կացոյց զնա ի մէջ նոցա եւ ասէ. ամեն ասեմ ձեզ, եթէ ոչ դարձջիք եւ եղիջիք իբրեւ զմանկտի, ոչ մտանիցէք յարքայութիւն  երկնից: Արդ` որ խոնարհեցուցանէ զանձն իբրեւ զմանուկս զայս, նա է մեծ յարքայութեան երկնից: Եւ որ ոք ընկալցի մանուկ մի այսպիսի յանուն իմ, զիս ընդունի:  

Այն օրը աշակերտները մոտեցան Հիսուսի մոտ և ասացին․ ո՞վ է մեզանից կլինի երկնքի արքայությունում։ Եվ կանչես իր մոտ Հիսուսը մի մանուկ, կանգնեցրեց և ասաց․ ամենը ասեմ ձեզ, եթե չդառնաք և չլինեք մանուկների նման, չմտածեք երկնքի արքայության մասին։ Նա՝ ով կխոնարհեցնի այս մանկան նման, նա կլինի երկնքի արքայությունում։ Եվ ով ընդունի մանուկ մի այսպիսի իմ անունով, նրան կընդունվի։

յայնմ աւուր                               — այն օրը

մատեան առ Յիսուս                — մոտեցան Հիսուսին, Հիսուսի մոտ

ի մէնջ                                         — մեզնից, մեզանից

յարքայութեան երկնից            — երկնի արքայությունում

կոչեաց                                         — կանչեց

առ ինքն                                      — իր մոտ

մանուկ մի                                   — մի մանուկ

իբրեւ զմանուկս զայս               — իբրև այս մանուկը, այս մանկան նման

կացոյց                                          —  կանգնեցրեց

ոչ դարձջիք                                  — չդառնաք, չեք դառնա, չպիտի դառնաք, չեք դառնալու

ոչ եղիջիք                                     — չլինեք, չեք լինի, չպիտի լինեք, չեք լինելու

իբրեւ զմանկտի                           — իբրև մանուկներ, մանուկների նման

ոչ մտանիցէք                                — չմտնեք, չեք մտնի, չպիտի մտնեք, չեք մտնելու

ոք                                                    — ով, մեկը, ինչ-որ մեկը

ընկալցի                                        — ընդունի, կընդունի, պիտի ընդունի, ընդունելու է

յանուն իմ                                      — իմ անունով

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

Տրված բառերն ու բառակապակցություններն աշխարհաբա՛ր դարձրու.

զանձն, ընդունի, խոնարհեցուցանէ, մանուկ մի այսպիսի, ի մէջ նոցա։

Զանձն — անձ, ընդունի կընդունվի, խոնարհեցուցանէ — խոնարհեցուցանել, մանուկ մի այսպիսի — այսպիսի մի մանուկին, ի մէջ նոցա — նրա մեջ

Հանուն (յանուն), ընկալել բառերի այսօրվա իմաստները համեմատի՛ր գրաբարյան իմաստների հետ, այդ իմաստների միջև փորձի՛ր կապ գտնել։

Ժամանակակից հայերենում հանուն բառը նշանակել է մի բանի կամ ինչ-որ մեկի համար, իսկ գրաբարյան հայերենում նշանակել է անուն։

Ընկալել բառը հիմա նշանակում է ստանալ, ընդունել, հասկանալ, իսկ գրաբարյան հայերում միայն ընդունել։

2. Ազգ երթայ եւ ազգ գայ. եւ  երկիրս յաւիտեան կայ: Ծագէ արեգակն եւ մտանէ արեգակն եւ ի տեղի իւր ձգի ի ծագել իւրում: Ելանէ ընդ հարաւ եւ պատի ընդ հիւսիսիւ, պատելով պատի. գնայ հողմ եւ ի շրջանս իւր դառնայ հողմ: Ամենայն ուղխք ի ծով գնան, եւ ծով ոչ լնու. ի տեղի յոր ուղխք գնան` անդ նոքին դառնան ի գնալ:    

Ազգը գնում է և ազգը գալիս է, իսկ այս երկիրը ընդմիշտ կա։ Ծագում է արեգակը և մայր է մտնում արեգակը, իսկ իր տեղը ձգում է ժամանակը։ Ելնում է հարավով և ելնում է հյուսիսով, պատելով շուրջը, գնում է հողմը իր շրջաններում շրջվում է հողմը։ Ամբողջ հեղեղը ծով է գնում, իսկ ծովը չի լցվում , իր տեղը վտակները կգնան՝ այնտեղ նույնները կդառնան ու կգան։

երկիրս                       — այս երկիրը

մտանէ                        — մտնում է (մայր)

ձգի                               — ձգում է, ձգվում է

պատի                          — շրջվում է

ոչ լնու                          — չի լցվում

դառնան                       — դառնում են, շրջվում են, պտտվում են

ի տեղի իւր                  — իր տեղը

ի ծագել իւրում           — իր ծագելու ժամանակ

ընդ հարաւ                  — հարավով, հարավի վրայով

ընդ հիւսիսիւ              — հյուսիսով, հյուսիսի տակ

ի շրջանս իւր               — իր շրջաններում

ամենայն                       — բոլոր, ամեն, ամեն մի

ուղխ                              — հեղեղ, վտակ

անդ                                — այնտեղ

ի գնալ                            — գնալու, գնալու համար

նոքին                             — նույները

ՀԱՐՑ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

Տրված բառերն աշխարհաբա՛ր դարձրու.

Ուղխք, երթայ, գայ, ծագէ, ելանէ, գնայ, դառնայ, գնան:

Ուղխք — վտակ, երթայ — երթալ, գնալ, գայ — գալիս էլ, ծագէ — ծագում է, ելանէ — ելնում է, գնայ — գնում է, դառնալ — շրջվում, գնան — գնում են։

Հատվածն աշխարհաբա´ր դարձրու:

Ո՞ր նախադասությունը կառանձնացնես, իբրև առանձին ասույթ:

Փոխադրիր` քո դատողություններն ավելացնելով:

Տնային աշխատանք (Երկրաչափություն) 15.10.2021

Առաջադրանքներ

1․Ուղղանկյան մի կողմը 35 սմ է, իսկ մյուս կողմը 13 սմ-ով մեծ է: Հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը:

P = 35 * 2 + 2 * (35 +13) = 116 + 70 = 186

Պատ՝ 168սմ

2․Ուղղանկյան պարագիծը 60մ է և նրա մի կողմը 5 անգամ մեծ է մյուսից: Հաշվիր ուղղանկյան կողմերը:

3․Ուղղանկյան անկյունագծերի հատման կետի հեռավորությունները կից կողմերից 2 սմ և 5 սմ են: Գծիր գծագիրը և հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը:

4․Ուղղանկյան կողմերը հարաբերում են ինչպես 6:9, իսկ պարագիծը 264 սմ է: Հաշվիր ուղղանկյան կողմերը:

5․Ուղղանկյան անկյունագծերի կազմած անկյունը 80° է: Որքա՞ն են անկյունագծի կազմած անկյունները ուղղանկյան կողմերի հետ: 

6․Ուղղանկյան գագաթից նրա անկյունագծին տարված բարձրությունը ուղիղ անկյունը բաժանում է 6 : 3 հարաբերությամբ: Հաշվիր անկյունագծերի կազմած սուր անկյունը:

Քանի որ, EC = 3x ,իսկ ՕC = 6x =>ՕE = 3x

Կունենանք` OE = EC = CL = LD = DM = MO =>

OCD-ն հավասարակողմ եռանկյուն է => LCOD = 60o

3.uzd1.JPG

Դասագրքից՝ 54, 55, 56, 57, 59,

Դասարանական աշխատանք (Հայոց լ.) 15.10.2021

Փոխադրում ենք գրաբարից ժամանակակից հայերենի:

1.Եւ տեսի ես, եթէ  է  առաւելութիւն իմաստութեան քան անմտութեան, որպէս է առաւելութիւն լուսոյ քան խաւարի: Իմաստնոյն աչք իւր ի գլուխ իւրում, եւ որ անմիտն է` ընդ խաւար գնայ:

Եվ ես տեսա, թե իմաստունի առավելությունը ինչքան է անմիտից, ինչպես լույսի առավելությունը խավարից: Իմաստունի աչքերը իր գլխում է, իսկ անմիտինը՝ խավարի մեջ:

տեսի                  — տեսա

եթէ                     — եթե, թե

իմաստնոյն        — իմաստունի

աչք իւր             — իր աչքերը

ի գլուխ իւրու մ  — իր գլխում

ընդ խաւար        — խավարի հետ, խավարով, խավարի միջով, դեպի խավարը

ՀԱՐՑ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

Գնայ բառն աշխարհաբա՛ր դարձրու։

Գնալ, գլուխ:

Հատվածն աշխարհաբա՛ր դարձրու։ Ո՞ր եւ-ը իսկ կամ բայց փոխադրեցիր։ 

2. Ճրագ մարմնոյ ակն է. յորժամ ակնն առատ է, ամենայն մարմինն լուսաւոր եղիցի. եւ երբ ակն չար է, եւ մարմինն խաւարին եղիցի: Արդ զգոյշ լեր` գուցէ լոյսդ որ ի քեզ է` խաւար իցէ:

Ճրագը մարմնի աչքն է, երբ աչքը առատ է, ամբողջ մարմինը լուսավոր է լինում, իսկ երբ աչքը չար է, մարմինը խավարինն է լինում: Դրա համար զգույշ եղիր, գուցե լույսդ, որ խավարինը լինի:

Եթէ մարմինդ քո ամենայն լուսաւոր է, եւ չգուցէ մասն ինչ խաւարին, եղիցի լուսաւոր ամենայն. որպէս յորժամ ճրագն նշողիւք լուսաւորեսցէ զքեզ։ 

Եթե մարմինդ քո ամբողջ լույսն է, բայց գուցե ինչ-որ մասը խավարինն է, եղիր ամբողջությամբ լուսավոր, որպեսզի ճրագը շողերով լուսավորեցնի քեզ:

ամենայն                     — ամբողջ, բոլոր

ի քեզ է                         — քո մեջ է

մասն ինչ խաւարին  — խավարի ինչ-որ մաս

նշողիւք                        — շողերով, ցոլքերով

լուսաւորեսցէ              — լուսավորի, կլուսավորի, պիտի լուսավորի, լուսավորելու է

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

Տրված բառերն ու բառակապակցություններն աշխարհաբա՛ր դարձրու.

զքեզ, ակն, չգուցէ, ճրագ, մարմնոյ, զգոյշ լեր, մարմինդ քո ամենայն, եղիցի լուսավոր ամենայն։

Զքեզ — քեզ, ակն — աչք, ճրագ — կրակ, մարմնոյ — մարմնով , զգոյշ — զգույշ, լեր — լինել, մարմինդ քո ամենայն — քո ամբողջ մարմինը, եղիցի լուսավոր ամենայն — եղիր ամբողջությամբ լուսավոր:

Այստեղ գուցէ  բառը նշանակում է լինի՞, թե՞ թերեւս։ Իսկ ի՞նչ է նշանակում չգուցէ բառը։

Գուցէ բառը տվյալ նախադասությունը նշանակում է թերևս:

Ո՞ր  հատվածը կառանձնացնես իբրև աոանձին ասույթ։ Պատճառաբանի´ր ընտրությունդ։

Homework 11-15 (English)

 1. Spaceships looks like a rocket, but they have other form. With spaceships you can travel by cosmos.
 2. I think that after spaceships laded the people who can got to the Earth began to travel by Earth. Than he will studied about Earth that, how people in the Earth are live, what they eat, what do they do. Then he will call his friends and all peoples from XR017 will come to the Earth and will tell other people to the Earth abour their planet.
 3. I think thet, when Olivia is finished her story she show it to her parents. Then she will go to her room to write another story.
 1. How do I know, they invented the airplane.
 2. No, all inventions didn’t made old peoples

Դասարանական աշխատանք (Հանրահաշիվ) 12.10.2021

1․Գտիր x փոփոխականի արժեքը, եթե՝

 {3x+y=3 | => {3x = 3 |5x = 3 | x = 3/5

+

2x−y=0 | => {2x = 0 |

2․Տրված է երկու գծային հավասարումների համակարգ՝ 

{y+20x=2 | => {y = 2 | => 3y = 6 | => y = 2

+

2y−20x=4 | => {2y = 4 |

Գտիր y փոփոխականի արժեքը:

3․Տրված է գծային հավասարումների համակարգ՝ 

{3a+b=16 | => {3a = 16 | => 4a = 16 | a = 4

+

{a−b=0 | => {a = 0 | => b = 16 — 12 | => b = 4

Գտիր b փոփոխականի արժեքը:

4․Լուծիր հավասարումների համակարգը՝

{x+y=10 | =>x = 10 — y |=> x = 10 — y | x =7

x−y=16 | => 10 — 2y =16 |=> 2y = -6 | y = -3

5․Համակարգը լուծիր գումարման եղանակով՝

 {8y−7x=−10 | => -8x = -12 | => x = 2,25

{8y+x=2 | => 8y = 2 — 2,25 | y = -0,25

6․Համակարգը լուծիր գումարման եղանակով՝

 {2p+z=0 | => {5p = 1 | => p = 1/5

+

−z+3p=1 | => {z = -2p | => z = 2/5

7․Լուծիր համակարգը՝ 

{3y+5x=8 | => {3y = 8 | => 5y = 8 | y = 8/5 = 1,6

5x−2y=0 | => {-2y = 0 | => 5x = 3,2 | x = 0,64

8․Լուծիր հավասարումների համակարգը՝ 

{2x−y=10 | => { 2x — y = 10 | => {6y = 28 | y = 4,6

2* — x−2.5y=9 | => { 2x — 5y = 18 | => {2x = 10 + y | x = 7,3

9․Համակարգը լուծիր գումարման եղանակով: 

{x−5b=5 | => 6x = 31 | x = 5,1

+

5x+2b=26 | => 2b = 26 — 5x | => b = 0,25

Լրացուցիչ Կրթություն (Հայոց լ.) 13.10.2021

Լրացուցիչ կրթություն (տանը)

Կպատասխանես հարցերին:

 • Հաճա՞խ ես օգտվում թարգմանություններից:

Թարգմանություններից օգտվում եմ միայն այն ժամանակ, երբ ես տվյալ բատը չգիտեմ կամ չեմ հիշում:

 • Հիմնականում ո՞ր լեզվով ես ընթերցում, դիտում, լսում: Ինչո՞ւ:

Դիտում եմ և լսում եմ հիմնականում ռուսերեն և անգլերեն լեզվով, իսկ ընթերցում եմ հայերեն լեզվով, սակայն որոշ ժամանակ նաև ռուսերեն լեզվով:

 • Կա՞ դեռևս հայերեն չթարգմանված որևէ նյութ (գիտական, գեղարվեստական, այլ), որի թարգմանությանն անհամբեր սպասում ես:

Այո, շատ եմ ցանկանում ընթերցել Հարրի Փոթերի այլ մասերը հայերեն տարբերակով:

 • Փորձե՞լ ես քո նախաձեռնությամբ, ցանկությամբ որևէ բան թարգմանել: Ըստ քեզ՝ ինչպե՞ս է ստացվել:

Այո, երբեմն բորձում եմ, որոշ մասերը ինձ մոտ ստացվում են, իսկ որոշները այդքան էլ ոչ:

 • Ի՞նչ կառաջարկես՝ դասարանախմբով հայերեն թարգմանելու ու հրապարակելու համար: