Առցանց ուսուցում (Մաթեմատիկա)

956. Եռանկյան պարագիծը 84 սմ է։ Գտե՛ք նրա կողմերի երկարությունները,
եթե նրանք համեմատական են 7, 9, 12 թվերին։

7x + 9x + 12x = 84

7 + 9 + 12 = 28

84 : 28 = 3

3 * 7 = 21

3 * 9 = 27

12 * 3 = 36

Պատ`21, 27, 36

957. Գծագրում, որը գծված է 1 ։ 5 մասշտաբով, մանրակի երկարությունը
հավասար է 7 1/5 սմ-ի։ Ինչի՞ է հավասար մանրակի երկարությունը
մեկ ուրիշ գծագրում, որի մասշտաբը՝ ա) 1 ։ 3 է, բ) 2 ։ 1 է։

ա)x  = (7 1/5 : 1/5) : 3

36/5 : 1/5 = 36

36 : 3 = 12

բ)x = (7 1/5 : 1/5) * 2/1

36/5 : 1/5 = 36

36 * 2/1 = 72

958. Բանվորների մի խումբ կատարել է ամբողջ աշխատանքի 25 %-ը,
երկրորդը՝ մնացած մասի 40 %-ը։ Աշխատանքն ավարտել է երրորդ
խումբը։ Ամբողջ աշխատանքի քանի՞ տոկոսն է կատարել
երրորդ խումբը։

100 — 25 = 75

75 * 40 : 100 = 30

75 — 30 = 45

959. 16 շինարարներ շենքի պատերը կառուցել են 81 օրում։ Քանի՞
շինարար կկառուցի նույնանման շենքի պատերը 36 օրում։

81 : 36 = 2,25

2.25 * 16 = 36

960. Տրված է ABC եռանկյունը։ Նրա AB կողմը 3 սմ-ով մեծ է AC
կողմից, իսկ BC կողմը 2 սմ-ով մեծ է AB-ից։ Գտե՛ք ABC եռանկյան
կողմերի երկարությունները, եթե նրա պարագիծը 29 սմ է։

x + (x — 2) + (x — 5) = 29

3x = 29 + 2 + 5

3x = 36

36 : 3 = 12

12 — 2 = 10

10 — 3 = 7

Պատ՝ 7, 10, 12

 

Տեսադասի կատարած առաջադրանքները(Մաթեմատիկա)

 1. Երկու թվերի գումարը հավասար է 1500-ի։ Գտե՛ք այդ թվերը, եթե

մի թվի 5 %-ը հավասար է մյուսի 10 %-ին։

x * 5 : 100 = 1500 – x/100 x 10

5x = 1500 – 10x

5x + 10x = 1500

5x + 10x = 15x

1500 : 15 = 1000

X = 1500 – 100 = 500

 

9) Լուծույթում կա 35% աղ: Եթե ավելացնենք ևս 140 գ աղ, ապա լուծույթում կդառնա 60% աղ: Որքա՞ն էր սկզբնական լուծույթի զանգվածը:

X * 35/ 100 (աղի զանգված)

Աղ ավելացնելուց հետո զանգվածը կդառնա x + 140

X * 35/ 100 + 140

(X + 140) * 60/100

35x/100 + 140 = 60x/100 + 8400/100

35x/100 – 60x/100 = 84 – 140

-1*x/4 = -56

-X/4 = -56

X = 56 * 4 = 224

10) Երկու տակառներում կա 496 լ բենզին: Երբ առաջինից վերցրին բենզինի 1/3-ը, իսկ երկրորդից՝ 3/8-ը, ապա երկու տակառներում բենզինի քանակները հավասարվեցին:

Բենզինի քանակ xլ

Երկրորդում՝ 496 – x

X * 1/3       կմնա – x * 2/3

Վերցրած (496 – x) * 3/8      կմնա 5/8

X * 2/3 = (496 – x) * 5/8

2x/3 = 310 – 5x/8

2x * 8/3 * 8 + 5x * 3/ 8 * 3 = 310

31x/24 = 310

X = 240

496 – 240 = 256

Անհատական պլան

Հիմա ես կասեմ, թե որ նախագծերին եմ  մասնակցել այս ամիս։

Մայրենի նախագծեր՝

https://marysargsyan.home.blog/2020/03/14/%d5%af%d5%b8%d6%80%d5%b8%d5%b6%d5%a1%d5%b3%d5%a1%d5%bc%d5%a5%d6%80-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/

https://marysargsyan.home.blog/2020/03/14/%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A1%D5%BD%D5%AB%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%A5%D5%B6%D6%84-%D5%AD%D5%B8%D6%82%D5%B3%D5%A1%D5%BA%D5%A8-%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A3%D5%AB

https://marysargsyan.home.blog/2020/03/05/%d5%b1%d5%b8%d5%b6-%d5%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a3%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d5%bd%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ae%d5%a5%d6%80/

https://marysargsyan.home.blog/2020/03/05/%d5%af%d5%b6%d5%b8%d5%bb-%d5%af%d5%a5%d6%80%d5%ba%d5%a1%d6%80%d5%a8-%d5%a7%d5%ba%d5%b8%d5%bd%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4/

https://marysargsyan.home.blog/2020/03/05/%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/

https://marysargsyan.home.blog/2020/03/22/%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%ae%d5%be%d5%a1%d5%ae-%d5%a2%d5%a1%d5%bc%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%a5%d5%bc%d5%b5%d5%a1%d5%af-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1/

https://marysargsyan.home.blog/2020/03/22/%d5%ab%d5%b6%d5%b9-%d5%a7-%d5%ba%d5%a1%d5%bf%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a8%d5%b6%d5%af%d5%a5%d6%80%d5%b8%d5%bb%d5%bd-%d5%ac%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%a1%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%bf%d5%a8-%d5%b6/

https://marysargsyan.home.blog/2020/02/29/%d5%b9%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%b6%d6%81%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ae%d5%a5%d6%80/

https://marysargsyan.home.blog/2020/03/01/%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%ad%d5%b8%d5%b7%d5%b8%d6%80%d5%a1%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b5%d6%81-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/

Արդյունքներ՝

https://mariashokaryan.travel.blog/2020/03/02/%d5%b9%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%b6%d6%81%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ae%d5%a5%d6%80/ — Չարենցյան նախագծեր (առաջին մաս)

https://mariashokaryan.travel.blog/2020/03/06/%d5%b9%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%b6%d6%81%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ae%d5%a5%d6%80-2/ — Չարենցյան նախագծեր (երկրորդ մաս)

https://mariashokaryan.travel.blog/2020/03/06/%d5%bf%d5%b6%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d6%84-%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d6%80%d5%a5%d5%b6%d5%ab-2/ — Չարենցյան նախագծեր (երրորդ մաս)

https://mariashokaryan.travel.blog/2020/03/09/%d5%bf%d5%b6%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d6%84-31/ — Ընտանեկան խոշորացույց նախագիծ

https://mariashokaryan.travel.blog/2020/03/20/%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d6%80%d5%a5%d5%b6%d5%ab/ — ուսումնասիրում ենք խուճապը նախագիծ

https://mariashokaryan.travel.blog/2020/03/20/%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d6%80%d5%a5%d5%b6%d5%ab-%d5%ab%d5%b4-%d5%bd%d5%ab%d6%80%d5%a5%d5%ac%d5%ab-%d5%b0%d5%a5/ — Իմ սիրելի հերոսուհու մասին նախագիծ

https://mariashokaryan.travel.blog/2020/03/20/%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d6%80%d5%a5%d5%b6%d5%ab-3/ -հաղորդակցման բանալիներ նախագիծ

https://mariashokaryan.travel.blog/2020/03/20/%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d6%80%d5%a5%d5%b6%d5%ab-4/ — կորունաճառեր նախագիծ

https://mariashokaryan.travel.blog/2020/03/23/%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%ae%d5%be%d5%a1%d5%ae-%d5%a2%d5%a1%d5%bc%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%a5%d5%bc%d5%b5%d5%a1%d5%af-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1/

https://mariashokaryan.travel.blog/2020/03/25/%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d6%80%d5%a5%d5%b6%d5%ab-6/ — Ձոն ստուգատեսային նախագծեր

https://mariashokaryan.travel.blog/2020/03/30/%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d6%80%d5%a5%d5%b6%d5%ab-8/ — ինչ է պատմում ընկերոջս լուսամուտը նախագիծ

Մաթեմատիկա նախագիծ՝

https://arshakmartirosyanblog.wordpress.com/2020/03/02/%d5%bd%d5%bf%d5%a5%d5%b2%d5%ae%d5%a1%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6%d6%84-%d5%b0%d5%a1%d5%b7%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%b4/

Արդյունքներ՝

https://mariashokaryan.travel.blog/2020/03/06/%d5%bf%d5%b6%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d6%84-%d5%b4%d5%a1%d5%a9%d5%a5%d5%b4%d5%a1%d5%bf%d5%ab%d5%af%d5%a1/

Բնագիտություն նախագիծ՝

https://emma89ayvazyangmail.wordpress.com/2020/03/13/%d5%b4%d5%ab%d5%a1%d5%a2%d5%bb%d5%ab%d5%bb%d5%b6%d5%a5%d6%80-%d6%87-%d5%a2%d5%a1%d5%a6%d5%b4%d5%a1%d5%a2%d5%bb%d5%ab%d5%bb%d5%b6%d5%a5%d6%80/

Արդյունքներ՝

https://mariashokaryan.travel.blog/2020/03/21/%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a2%d5%b6%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/

 

 

 

Գործնական Քերականություն

Գործնական քերականություն  (258, 275, 276, 285):

258.Կետերի փոխարեն գրի´ր հնչյուն, թնդյուն, շառաչյուն և  հնչուն, թնդուն, շառաչուն բառերը:

Իմ մանկության  օրերին հորդահոս ու շառաչուն գետ եմ տեսել:

Լեռներում միայն  թնդուն արձագանքր մնաց:

Ուշադիր լսում էի քո երգի ամեն մի հնչյուն:

Մանկան հնչուն ծիծաղը վարակեց մեծերին:

Այդ մարտի թնդյունը լսվում էր բավական հեռվում:

Ինձ կանչեց-բերեց մեր գետի շառաչյուն:

 

275.Տրված բառերն ու բառակապակցություններն  ավելացրո´ւ նախադասություններին և կետադրի´ր:

1)Ոչ մի նոր բան չկար գրքում:

Կարճ ասած, ոչ մի նոր բան չկար գրքում։

2)Հենց քեզ ենք ուղարկելու ճամբար:

Այո´, հենց քեզ ենք ուղարկելու ճամբար։

3)Լավ դուրս եկանք անհարմար վիճակից:

Մեր մեջ ասած, դուրս եկանք անհարմար վիճակից

4)Ձեռնոցներս դպրոցում եմ մոռացել:

Վա՜յ, ձեռնոցներդս դպրոցում եմ մոռացել

5)Եղած չեղածը մի օրվա գործ չէ՞:

Մե՜ծ բան, եղած չեղածը մի օրվա գործ չէ՞:

6)Շատ մի´ մտածիր, ելքը կգտնենք:

Ոչինչ, շատ մի մտածիր, ելքը կգտնենք։

Բառեր — Վա՜յ, մե՜ծ բան, այո´, կարճ ասած, ոչինչ, մեր մեջ ասած:

276.Մի տոնակատարության մասին մանրամասն պատմի´ր (չմոռանաս կարևոր պահերը, մարդկանց նկարագրել, քո և ուրիշների վերաբերմունքի մասին գրել):

Զատիկ

Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ Հարության տոնը կոչվում է նաև Զատիկ։ Այդ օրը մարդիկ շատ բարի են լինում։ Զատկի տոնին հավատացյալները ձու են ներկում: Ներկված ձուն համարվում է Հարության և նոր կյանքի խորհրդանիշ:Մարդիկ հիմնականում ներկում են ձվերը կարմիր գույնով։ Կարմիր գույնը խորհրդանշում է Հիսուսի արյունը։ Նաև պատրաստում են բրնձով ու չամիչով փլավ, գինի և ձուկ։ Բրինձը խորհրդանշում է աշխարհիկ մարդկանց, իսկ չամիչը՝ առաքյալներին կամ բրինձը խորհրդանշում է ժողովրդին, իսկ չամիչը` հոգևորականներին: Գինին Քրիստոսի արյան խորհրդանիշն է: Ինչ վերաբերում է ձկանը, նրա մեջքի վրա կա մի ոսկրային հատված, որը խաչաձև է: Իսկ երկրորդը՝ ձուկը համարվում է համր կենդանի: Առաջ, երբ քրիստոնյաներին հալածում էին, նրանք իրար հանդիպելիս ձուկ էին նկարում, որ ցույց տան՝ քրիստոնյա են, չեն մատնի մեկը մյուսին։ Այդ օրը մարդիկ գնում են եկեղեցի։ Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ Հարության տոնը Հայ Եկեղեցին նշում է հիսուն օր շարունակ՝ մինչև Հոգեգալստյան տոն (Պենտեկոստե): Այս ընթացքը կոչվում է Հինանց շրջան կամ Հինունք, որը ծագում է «հիսունք» բառից: Ես սիրում եմ զատիկը։ Սիրում եմ այն պահը երբ ընտանիքով հավաքվում ենք մի սեղանի շուրջ և սկսում ենք ձվերով կռվել։

 

 1. Կետերը փոխարինի´ր տրված բառերից մեկով:
  Հուշերով տարված՝ բոլորովին մոռացել էր հոտն էլ, շներին էլ:

Բոլորովին չէր հիշում, թե որտեղ էր տեսել այդ դեմքը:

Ունեցած-չունեցածը ամբողջովին կտակեց փոքր թոռանը:

.Ամենևին մոտ չթողեց որևէ մեկին:

Աչքերից երևում էր, որ պատմածներիս բոլորովին չի հավատում:
Ամենևին լավ չէր զգում:

Հումորի զգացումդ լրիվ կորցրել ես:

Ծերությունից լրիվ.մանկացել էր:

Լրիվ, ամբողջովին, բոլորովին, ամենևին:

Առցանց ուսուցում (Բնագիտություն)

1*Մանրացումը, լուծումը, գոլորշացումը Ֆիզիկական երեւույթներ են:

2*Անվանե՛ք բնության մեջ եւ կենցաղում հանդիպող օքսիդներ, նկա-
րագրե՛ք դրանց:

Մեր շրջապատում կան բազմաթիվ օքսիդներ՝ ջուր՝ H2O (ջրածնի օքսիդ), ածխաթթու գազ՝ CO2 (ածխածնի օքսիդ), ավազ՝ SiO2 (սիլիցիումի օքսիդ) և այլն։

Շինարարության մեջ կիրառվում են չհանգած կիրը ՝ CaO և ավազը՝ SiO2: Դրանք կիրառվում են նաև ցեմենտի, բետոնի և ապակու արտադրությունում:

Խեցեգործության մեջ և մետաղական ալյումին ստանալիս օգտագործում են կավի հիմնական բաղադրամասը՝ ալյումինի օքսիդը՝ Al2O3, իսկ երկաթի օքսիդից՝ Fe2O3-ից ստանում են երկաթ՝ (Fe):

H2O

Սովորական պայմաններում ջուրն անգույն, անհամ, անհոտ հեղուկ է։ Ջերմաստիճանից կախված խտության այս անոմալ կախվածությամբ ջուրը խիստ տարբերվում է մյուս նյութերից, որոնց խտությունը ջերմաստիճանի բարձրացումից փոքրանում է։

3*Ի՞նչն են անվանում դեֆորմացիա:Ներկայացրե՛ք դեֆորմացիայի օրինակներ:

Արտաքին ազդեցության հետևանքով մարմնի ձևի և չափերի փոփոխությունը կոչվում է դեֆորմացիա:Այն դեֆորմացիան, որի դեպքում արտաքին ազդեցությունը վերացնելուց հետո մարմինը վերականգնում է իր ձևն ու չափերը, կոչվում է առաձգական, հակառակ դեպքում` պլաստիկ: 

Եթե պողպատե զսպանակը սեղմենք և հետո թողնենք ապա զսպանակը կվերականգնի իր նախկին ձևը։

 

Առցանց ուսուցում (Մայրենի)

 • Գրի՛ր, թե ինչպես են անցել մինչ օրս ունեցածդ տեսադասերը, թե ինչով են դրանք յուրահատուկ, օգտակար կամ զվարճալի:

Ինձ շաատ են դուր գալիս  այս օրերին ունեցած մեր տեսադասերը։ Քանի որ մեր երկրում արտակարգ իրավիճակ է, և մենք չենք կարող դուրս գալ մեր տներից, կարծում եմ` տեսադասերը շատ օգտակար են։Աշակերտները չեն մոռանա իրենց անցած դասերը։ Տեսադասերը նաև զվարճալի են։ Տանը պարապ նստելու փոխարեն կարելի է շփվել և՛ ուսուցչուհու, և՛ դասընկերներիդ հետ։

 • Ներկայացրո՛ւ, թե ուսուցիչներդ ինչ ծրագրի միջոցով ու ինչպես են այն կազմակերպել:

Ուսուցիչները Microsoft Teams ծրագրի միջոցով  կազմակերպում են մեր տեսադասերը։Ամեն ուսուցիչ ստեղծում է խումբ։ Հետո նրանք մեզ տեղեկացնում են, թե երբ ենք ունենալու տեսադաս, և այդ օրը նրանք մեզ զանգահարում են այդ նույն ծրագրով, և մենք սկսում ենք մեր տեսադասը։

 • Կազմի՛ր խորհուրդների ցանկ առցանց ուսուցման շրջանում արդյունավետ աշխատելու ու լավ սովորելու համար:

Արդյունավետ աշխատելու համար պետք է շաբաթը մեկ տեսադաս անել և քննարկել մեր կատարած հանձնարարությունները։ Եվս մեկ խորհուրդ.  ցանկալի կլիներ ունենալ ավելի շատ հանձնարարություններ գործնական քերականությունից:

Աշխատանքդ դարձրո՛ւ տեսանյութ:

Առցանց ուսուցում (Մայրենի)

 1. Տան ցանկացած լուսամուտից մի կամ մի քանի լուսանկար անել: Ցանկալի է նույն տեսարանը նկարել օրվա տարբեր ժամերին:
 1. Փոխանակվել դասընկերոջ հետ լուսամուտային լուսանկարներով:
 2. Ընկերոջ կողմից արված լուսանկարները տեղադրել բլոգում` նշելով նրան:

Սա իմ դասընկերուհու՝ Անահիտ Ալեքսանյանի լուսանկարն է

изображение_viber_2020-03-27_11-52-13

 1. Այդ լուսանկարների հիման վրա շարադրել մտքերը կամ որևէ պատմություն ստեղծել:
 • Արդեն գարուն էր։ Բոլոր ծաղիկները, ծառերը, խոտերը ծաղկել էին։ Ծաղիկները իրենց խորը քնից արթնացել էին։ Խոտերը ճերմակ ձյունի տակից դուրս էին եկել։ Ծառերը բողբոջել էին։ Միայն մեկ ծառ կար, որը դեռ չէր բողբոջել։ Նրա հարևան ծառը շատ գեղեցիկ էր։ Բոլորը հիանում էին իր գեղեցկությամբ։

Մի օրը ծառը, որը դեռ չէր բողբոջել, ասաց մյուս գեղեցիկ ծառին․

— Իսկ ինչո՞ւ ես չեմ բողբոջում, — հարցրեց նա, — ի՞նչն է պաճառը։

— Դեռ գարունը չեկած` դու սկսեցիր գլուխ գովել, որ դու ամենագեղեցիկ ծառն ես լինելու, — ասաց գեղեցիկ ծառը, — կարծում եմ` դա քեզ համար լավ պատիժ կլինի, և դու կիմանաս, որ չի կարելի գլուխ գովել և ծաղրել մյուս ծառերին։

снимок экранаէէէէ

Домашняя работа

1. Прочитайте рассказ

2. Напишите сочинение на тему: ,, Сложное это дело – правильно шутить!”

Надо уметь правильно шутить. Нельзя делать шутки которые связаны со здоровьем. На пример что ты упал или что у тебя рука сломана. Родители не будут принимать это за шутку. Они очень боятся за своих детей. Можно на пример шутит с подругой, что ты не придёшь в школу или уезжаешь в другой город. Ребята помните что сложное это дело — правильно шутить

Читаем сказку

Репка

Упражнения.

снимок экрана.png

Առցանց ուսուցում (Մայրենի)

 1. Ընթերցել Անտուան դը Սենտ-Էքզյուպերիի «Փոքրիկ իշխանը» ստեղծագործությունը:
 2. Ամենատպավորիչ ու սիրելի տողերը տեղադրել բլոգում:

Երբ մեծահասակներին ասում ես՝ «Ես տեսա վարդագույն աղյուսից մի տուն, որի պատուհաններին խորդենի կար, իսկ կտուրին՝ աղավնիներ», նրանք երբեք չեն պատկերացնի այդ տունը: Նրանց պետք է ասել. «Ես տեսա մի տուն, որ արժե հարյուր հազար ֆրանկ»: Եվ միայն այդ ժամանակ նրանք կբացականչեն. «Ինչպիսի՜ գեղեցկություն»:

 

Ես վախենում եմ, թե կդառնամ մեծահասակների նման, իսկ նրանք թվերից բացի ոչնչով չեն հետաքրքրվում:

 

Նայեցեք երկնքին: Եվ ինքներդ ձեզ հարց տվեք. «Դեռ ապրո՞ւմ է վարդը, թե՞ արդեն չկա: Հանկարծ ու գառնուկը կերել է այն…»: Եվ դուք կտեսնեք, որ ամեն ինչ ուրիշ կերպ կդառնա…

 1. Գրել վերլուծական աշխատանք` շարադրելով մտքերը հետևյալ թեմաներից մեկով`
  • Նամակ Փոքրիկ իշխանին
  • Փոքրիկ իշխանի դասերը
  • Վարդի մասին
  • Աղվեսն ու մյուսները
  • Թե այս գիրքը չընթերցեի

Թե այս գիրքը չընթերցեի

Եթե այս չընթերցեի, միգուցե ուրիշ ձև պատկերացնեի կյանքը։ Ամեն անգամ վերև նայելիս չմտածեի` արդյ՞ոք վարդը ապրում է, թե` ոչ, թե հանկարծ գառնուկը կերել է այն։ Աստղերին նայելիս չլսեի Փոքրիկ իշխանի ծիծաղը։ Եթե չընթերցեի այս հրաշալի գիրքը, չէի իմանա Փոքրիկ իշխանի հետաքրքիր պատմությունը։