Տնային աշխատանք

  1. Գտե՛ք արտահայտության արժեքը` նախ գումարելով բոլոր դրական

թվերը, ապա` բոլոր բացասական թվերը.

բ) 10 + (–8) + 6 + (–9) + (–15) + 20 = 4

10 + 6 = 16

16 + 20 = 36

-8 + -9 = -17

-17 + -15 = -32

-32 + 36 = 4

 

  1. Հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով.

բ) –11 + ( –9 ) – 3 + ( –4 ) + 24 = -3

-11 + ( –9 ) = -20

-3  + -4 = -7

-20 + 24 = 4

4 + -7 = -3

դ) +8 + ( –18 ) – ( +35 ) – 13 + 45 =

( –18 ) – ( +35 ) = 53

-18 — + 35 = -50

-50 – 13 = -63

-63 – 45 + 8 = -13

  1. Հաշվե՛ք.

բ) 10 · | –2 + 1 | + 6 · | – 4 – 9 | = 80

դ) | 8 – 4 + 2 | · | 7 – 7 | = 0

զ) | 25 + 6 – 1 | ։ | –17 + 4 + 8| = 6

 

  1. Քանի՞ մետր է միատեսակ գործվածքի երկու կտորներից

յուրաքանչյուրի երկարությունը, եթե առաջին կտորը, որում

երկրորդից 16 մ-ով ավելի գործվածք կա, արժե 168000 դրամ, իսկ

երկրորդը՝ 120000 դրամ։

168000 – 120000 = 48000

48000 : 16 = 3000

168000 : 3000 = 56

120000 : 3000 = 40

Պատ՝ 56, 40

 

  1. Պատկերված մարմինները (տե՛ս նկ.69) կազմված են 8 սմ3 ծավալ

ունեցող միանման չորսուներից։ Գտե՛ք այդ մարմինների ծավալները

և որոշե՛ք, թե նրանցից որոնց ծավալներն են իրար հավասար:

8 x 5 = 40 (սմ3)

8 x 4 = 32 (սմ3)

8 x 4 = 32 (սմ3)

Պատ՝ 32 = 32

 

  1. Գտե՛ք այն թիվը, որի`

ա) 3 %-ը հավասար է 60-ի

100 x 60 : 3 = 2000

բ) 17 %-ը հավասար է 340-ի

100 x 340 : 17 = 2000

գ) 20 %-ը հավասար է 53-ի

100 x 53 : 10 = 530

դ) 2 %-ը հավասար է 37-ի

100 x 37 : 2 = 1850