Տնային աշխատաքն

 1. Գտնել արագությունը, եթե հայտնի է, որ 8մ երկարությամբ ճանապարհը նա անցավ 64 վարկյանում:

S = 8մ

T = 64վ

V = S : T

V = 8 : 64 = 1/8 մ/վ

1 մ գնում է 8 վարկյանում

 1. Պատրաստել նյութ ատոմակայանների ,ջրաէլեկտրակյանների ,հորմաէլեկտրակայանների վերաբերյալ հրապարակել  բլոգում ,սովորե՛լ:
 1. Հաշվել 5մ ճանապարհի վրա 20Ն ուժի կատարած աշխատանքը։

A = F x S

5 (Մ) x 20 (Ն) = 100 (Ջ)

 1. Բանավոր քննարկում   Էներգիայի տեսակներ եւ փոխակերպումեր

Homework

ppp

 1. Chimpanzee Sally.
 2. Paul little girl.

a

 1. Sally and Paula have got big families. (false)
 2. Sally`s got three sisters. (false)
 3. Sally doesn`t like her sisters. (false)
 4. People and chimpanzees have very different DNA. (false)

ss

Why is Sally happy when she eats chocolate? Because she love very much a chocolate.

g

Positive Negative Questions Short answer
I/you/we/they`ve (have) gor I/you/we/ they haven`t (have not)) got Have I/you/we/they got? Yes, I/you/we/they have.

No, I/you/we/they haven`t (have not)

He/ she/ it`s (has) got He/she/ its hasn`t (has not) got. Has he/she/it got? Yes, he/she/it has.

No, he/she/it hasn`t (has not).

ll

 1. Have you got a new camera? It looks cool.
 2. My aunt have got a house in the country. I often go and see her at the weekend.
 3. Lets watch a DVD. I have got lots of them.
 4. Have your brother got a bike?
 5. They have got a new drummer in their band. She`s great.
 6. This computer is too expensive for me. I have not got enough money to buy it.
 7. Have they got a dog?
 8. I have not got your phone number. Can you tell me what it is?

qq

 1. I have not got a big family.
 2. We have not got a big house.
 3. My best friend have got brother.
 4. I have got bicycle.
 5. I have got computer.
 6. I have not got a sister.

sss

 1. Eye
 2. Ear
 3. Face
 4. Thumb
 5. Hand
 6. Hair
 7. Nose
 8. Mouth
 9. Arm
 10. Finger
 11. Leg
 12. Foot

Տնային աշխատանք

 1. Համեմատե՛ք թվերը.

ա) (–5) · 0 < 4

բ) (7 · 0) · (–9) > –2

գ) –100 < 100 · (–3) · 0

դ) 8 > 37 · (0 · 20)

 

 1. Գտե՛ք արտադրյալը.

ա) 16 · (–3) · 6 = -288

բ) (–8) · (–4) · 3 =  96

գ) 14 · (–5) · (–7) = 490

դ) (–15) · 17 · (–2) = 510

ե) (–1) · (–1) · (–8) = 8

զ) 8 · (–1) · 0 = 0

 

 1. Ի՞նչթիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի

հավասարություն.

ա) 21 ։ 3 = –7

* = 7 x 3 = 21

բ) -10 ։ (–5) = 2

* = 2 x (-5) = -10

գ) 48 ։ (–8) = –6

* = (-8) x -6 = 48

դ) (–45) ։ 15 = –3

* = 15 x -3 = -45

ե) (–80) ։ (–20) = 4

* = (-20) x 4 = -80

զ) (80) ։ (–16) = –5

* = (-16) x -5 = 80

 

 1. Համեմատմաննշաններից ո՞րը պետք է դնել աստղանիշի

փոխարեն, որպեսզի ստացվի ճիշտ համեմատում.

ա) (–4) · (–5) 0

բ) (–8) · 5 0

գ) 7 · (–3) (–2) · (–1)

դ) 2 · 3 (–4) · (–2)

ե) 2 · (–20) (–10) · 4

զ) (–12) · (–2) 5 · (–1)

 

 1. Կատարե՛ք գործողությունները.

ա) (+3) · (–8) + (–6) · (+2) – (–4) · (–7) = -64

բ) (–13) · (–6) – (+4) · (+18) – (–5) · (+20) = 106

գ) (–25) · (+4) – (+100) · (–1) + (+4) · (–40) = -160

դ) (+2) · (–5) + (–3) · (–7) – (+16) · (–7) = -123

 

 1. Հետևյալ թվերը ներկայացրե՛ք երկու արտադրիչների արտադրյալի

տեսքով, որոնցից գոնե մեկը բացասական թիվ է.

–40, +32, –1, 0, –12, +9

-20 x 2 = 40

-8 x -4 = +32

-1 x 1 = -1

-100 x 0 = 0

-6 x 2 = 12

-3 x -3 = +9

 

 1. Քաղաքիցդուրս եկավ մի մեքենա, որի արագությունը 80 կմ/ժ էր։

հետո նրա հետևից շարժվեց մեկ ուրիշ մեքենա, որի արագությունը

90 կմ/ժ էր։ Քաղաքից դուրս գալուց ինչքա՞ն ժամանակ անց

երկրորդ մեքենան առաջինից 20 կմ առաջ անցած կլինի։