Տնային աշխատանք

Շփման ուժի դրական օրինակներ Շփման ուժի բացասական օրինակներ
Դրական ուժի շնորհիվ կապերը բռնվում են։ Մեքենայի մասերը շփումից շուտ են մաշվում։
Դրական ուժի շնորհիվ կարող ենք քայլել երկրի մակերևույթի վրա, երթևեկել ավտոմեքենայով և այլն։ Շփումը և դիմադրողականության ուժը կլանում տռանմորտային միջոցների մեծ մասը։
Այդ ուժի օգնությամբ մենք կարող են բացել ջրի ծորակը։ Հեղուկների դիմադրողական ուժը թույլ չի տալիս հավագել արագություն ինչպես օդում։

 

 1.     72 կմ/ժ ,54  կմ/ժ     արագությունը ներկայացրե՛ք մ/վ միավորով:

72 կմ/ժ = 20 մ/վ

54  կմ/ժ = 150 մ/վ

3.Բանավոր քննարկում

Շփման ուժեր: Շփումը բնության մեջ, տեխնիկայում եւ կենցաղում    

Լրացուցիչ կրթություն (տանը)

Թեքեյանի ստեղծագործությունը վերածել ձայնագրության:

 1. Բաղադրիչ բառեր կազմել այնպես, որ տրված բառերի վերջին բաղադրիչները լինեն սկզբում:

Օրինակմեծամիտմտավորմտամոլորմտածել:

 • Քաջասիրտ-սրտահույզ, սիրել, սրտակեր,
 • Մանրագիր-գրել, գրական, գիրք,
 • Աստղալից-լցակայան, լցնել, լցոնել,
 • Մանրախնդիր-խնդրել, խնդրանք, խնդրագիր,
 • Գեղադեմ-դիմանկար, դիմագիծ, դիմափոշի:

Գիրը և արվեստը Հին Արևելքում

Երբ առաջացան տարբեր պետություններ կյանքում վիճակը սկսեց փոխվել։ Հետո անհրաժեշտ էր հաշվառել ստացված բերքը, պալատների և տաճարների պահեստներում կուտակվող մթերքի և այլ իրերի քանակը, հարկերը և այլն։ Քանի որ մարդիկ չէին կարող հիշել իրենց հաշվարկները ստեղծվեցին զանազան գրեր։  Արևելքի շատ ժողովուրդներ ունեին իրենց գիրը: Դրանք միմյանցից տարբերվում էին ոչ միայն արտաքին տեսքով, այլև նշանների իմաստներով: Հույն պատմիչ Հերոդոտոսը Եգիպտոսում տաճարների պատերին տեսել էր բնության տարբեր երևույթներ և առարկաներ պատկերող գրային նշաններ: Քանի որ այդ գրից օգտվում էին տաճարների քրմերը, նա այն անվանեց հիերոգլիֆ, այսինքն՝ «սրբազան գիր»: Եգիպտական գիրը ստեղծվեց Ք.ա. IV հազարամյակի վերջին: Այն բաղկացած էր ավելի քան 700 նշանից: Սկզբում յուրաքանչյուր նշան նշանակում էր որևէ բառ կամ նույնիսկ նախադասություն: Հետագայում նշանները սկսեցին արդեն արտահայտել վանկեր:

Դասարանական աշխատաքն

1. 1-ից մեծ և 100-ից փոքր քանի՞ բնական թիվ կա, որ ոչ 2-ի է բաժանվում, ոչ էլ 3-ի:

32

2. Տրված է բնական եռանիշ թիվ, որի թվանշանների արտադրյալը 105 է: Որքա՞ն է այդ թվի թվանշանների գումարը:

357

3 + 5 + 7 = 15

3. 1111/101 = 11 հավասարությունը ճիշտ է: Որքա՞ն է 3333/101 + 6666/303 գումարի արժեքը:
6666 : 303 = 22
3333 : 101 = 33
33 + 22 = 55
4. Երեք հաջորդական բնական թվերի գումարը վերջանում է 2020-ով: Գտեք այս պայմանին բավարարող ամենափոքր թվերի եռյակը:
22020 : 3 = 7340
7340 — 1 = 7339
7340 + 1 = 7341
7339 + 7340 + 7341 = 22020

5. Հավասարասրուն եռանկյան սրունքին տարած միջնագիծը եռանկյան պարագիծը բաժանում է 15սմ և 6սմ մասերի: Գտեք այդ եռանկյան կողմերի երկարությունները:

6. Երկու ուղղանկյուններ՝ 8×10 և 9×12 չափսերով, մասամբ ծածկում են միմյանց: Կապույտ մասի մակերեսը 47 է: Որքա՞ն է կանաչ մասի մակերեսը:
Captionless Image
 8 x 10 = 80
12 x 9 = 108
108 — 80 = 28
108 — 28 = 80
7. Առաջին բանվորը աշխատանքը կարող է կատարել 20 օրում, իսկ երկրորդը՝ 30 օրում: Համատեղ աշխատելով նրանք քանի՞ օրում կավարտեն այդ աշխատանքը:
1/20 + 1/30 = 12
8. 16 րոպե 38 վայրկյանը 1 ժամի ո՞ր մասն է կազմում:
9. Եվրոպական 20 երկրների բնակիչները գիտեն անգլերեն կամ ֆրանսերեն: Դրանցից 11-ում գիտեն անգլերեն, 7-ում՝ և՛ անգլերեն, և՛ ֆրանսերեն: Քանի՞ երկրի բնակիչ գիտի միայն ֆրանսերեն:
20 — 11 = 9
 1. Եռանիշ թվեր գրելու համար կարող ենք օգտագործել միայն 2 և 6 թվանշանները: Յուրաքանչյուր եռանիշ թվում այդ թվանշաններից ամեն մեկը գոնե մեկ անգամ պետք է հանդիպի: Գտեք այս պայմաններին բավարարող ամենամեծ և ամենափոքր եռանիշ թվերի գումար:

620 + 206 = 826

Դասարանական աշխատանք

 1. Թվերից հանե՛ք –11.

0 — -11 = +11

-1 — -11 = +10

4 — — 11 = 15

7 — — 11 = 18

-12 — — 11= -1

-7 — — 11 = +4

 

 1. Գտե՛ք և համեմատե՛ք արտահայտությունների արժեքները.

ա) 8 – 3 և 3 – 8

8 – 3 = 5

3 – 8 = -5

5 >  -5

գ) –25 – (–3) և –3 – (–25)

-25 – (-3) = -22

–3 – (–25) = +22

+22 >  -22

 

 1. Ստուգե՛ք, թե ճիշտ կլինի արդյոք անհավասարությունը, եթե

աստղանիշի փոխարեն գրվի զրոյից մեծ ամբողջ թիվ։

ա) * – 0 < 0 Ճիշտ չէ

բ) 1 – 2 < 0 ճիշտ է

գ) 0 – 3 < 0 ճիշտ է

դ) 3 – 2 < 3 ճիշտ է

 

 1. ABCD քառանկյան մեջ տարված է BD անկյունագիծը

(տե՛ս նկ. 67)։ Ստացված ABD և BDC

եռանկյուններից յուրաքանչյուրի անկյունների

գումարը 180o է։ Որքա՞ն է ABCD քառանկյան

անկյունների գումարը։

180 + 180 = 360

 

 1. 12 մ երկարություն, 10 մ լայնություն և 5 մ բարձրություն ունեցող

մարագը 3/4-ով լցրել են փայտով։ Քանի՞ անգամ են գնացել` փայտ

բերելու, եթե ամեն անգամ փայտը բերվել է 2 բեռնատարներով`

յուրաքանչյուրում 15 մ3 փայտ։

12 x  10 x 5 = 600

600 : 4 = 150

150 x 3 = 450

450 : 15 = 30

30 : 2 = 15

 

 1. 100 գ աղը լուծել են 1 9/10լ ջրում։ Որոշե՛ք աղի տոկոսը ստացված

լուծույթում (հաշվի՛ առեք, որ 1 լ ջրի զանգվածը 1 կգ է)։

1 9/10 լ = 1 9/10 կգ

100 + 1 9/10 = 2000

100 x 100 : 2000 = 5