Տնային աշխատանք

Բառարանների օգնությամբ գտնել ընդգծված բառերի հոմանիշները:

Խիստ – ուժգին, անիրավ – անիրավացի, պիծակ – բոռ, առավ – տարավ, այրի – որբեվայրի, խանութպան – գործակատար, կոկել – հարթել:

 

Տողադարձել տրված բառերը բոլոր հնարավոր տարբերակներով:

Բարեկամաբար, բարձրացնել, բնություն, խստաշունչ, հանգստաբեր, ստուգել, զգուշորեն, արևելյան, թեթևակի, տեղեկատվություն, սկզբնական, մրցանակ, արևմտյան:

 

Բարեկամաբար- բա – րեկաբար, բարե- կամաբար, բարեկա – մաբար, բարեկամա – բար:

Բարձրացնել – բարձ – րացնել, բարձրաց – նել:

Բնություն – բը-նություն, բնութ-յուն:

Խստաշունչ – խըս –տաշունչ, խստա – շունչ:

Հանգստաբեր – հան – գստաբեր, հանգստա – բեր:

Ստուգել – ըս-տուգել, ստու- գել:

Զգուշորեն – ըզ-գուշորեն, զգու- շորեն, զգուշո – րեն:

Արևելյան – ա –րևելյան, արե-վելյան, արևել – յան:

Թեթևակի – թե- թևակի, թեթե-վակի,թեթևա-կի:

Տեղեկատվություն – տե –ղեկատվություն, տեղե-կատվություն, տեղեկատ – վություն, տեղեկատվութ – յուն:

Սկզբնական – ըս-կզբնական, սկզ – բնական, սկզբնա – կան:

Մրցանակ – մըր-ցանակ, մրցա- նակ:

Արևմտյան – արև — մտյան, արևմտ – յան :

Գտնել առակները բնութագրող թևավոր խոսքեր:

Մինչև չգա վերջինը, չի հիշվի առաջինը:

Մի կաթիլ մեղր:

                                                  Տնային աշխատանք

                                                             109-բ)

Ստուգե՛ք, որ աղյուսակում տրված են ուղիղ համեմատական մեծություններ,

և գտե՛ք նրանց համեմատականության գործակիցը.

բ)y=3,4,5,6,7,8

    x=3/5,4/5,1,1 1/5,1 ½, 1 1/5:

Սխալ է:

110. x տառով նշանակենք քառակուսու կողմը, իսկ y-ով՝ նրա պարագիծը

։ Ուղիղ համեմատակա՞ն կլինի արդյոք x մեծությունը y մեծությանը:

Լուծում

X+x+x+x=y

Պատ. Այո

114. 3 1/5կգ ապրանքի համար վճարել են 19520 դրամ: Որքա՞ն է պետք

վճարել նույն տեսակի 1 1/2կգ ապրանքի համար:

19520 : 16/5 = 6100

6100 x 3/2 = 9150

124. Գոյություն ունի՞ արդյոք կողմերի հետևյալ երկարություններով

եռանկյուն.

Գ) 3 սմ, 4 սմ, 5 սմ (այո գոյություն ունի)

128. Երկու գումարելիներից մեկը 644 է և գումարի 4/5-ն է։ Որքանո՞վ է

այդ գումարելին մեծ մյուսից։

4/5 : 1/5 = 4

644  : 4 = 161

644 – 161 = 483

 1. Ответьте на вопросы, а потом запишите ответы:
 2. Какая погода в январе? (в марте, в июле, в ноябре?)

В январе погода холодная.

В марте погода очень спокойная не жарко и не идет дождь.

В июле погода очень жаркое.

В ноябре не жарко но часто идет дождь.

2.Какая погода летом? (зимой, весной, осенью?)

Летом погода солнечное. Не идет дождь. Все надевают футболки и шорты чтобы не было жарко.

Зимой очень холодна. Идет снег. Все надевают теплые куртки.

Весна самая спокойная время года. В это время года как бут то просыпается природа.

Осенью всегда идет дождь, выподают листья. В это время года все надевают дождевики.

3.Какое ваше любимое время года? Почему?

Мое любимое время года это лето. Потому что в летом все путешествуют, идут в море и отдыхают. Летом всегда тепло и не идет дождь, всегда солнечная погода.

4.Какое самое жаркое время года? (самое холодное?)

Самое жаркое время года это лето.

Самое холодное время года это зима.

5.Когда вы можете плавать и загорать?

В летом мы можем плавать и загорать

6.Когда вы можете лепить снеговика, играть в снежки и кататься на коньках?

В зимой мы можем  лепить снеговика, играть в снежки и кататься на коньках.

7.Когда цветут деревья и погода тёплая и солнечная?

Весной цветут деревья, погода тёплая и солнечная.

8.Когда часто идут дожди и опадают листья с деревьев?

В осенью часто идут дожди и опадают листья с деревьев.

 1. Соедините цифру с картиной.
1. Жарко 2. Град 3. На небе тучи 4. Ветер дует 5. Холодно 6. На дорогахлужи 7. Идёт снег 8. Туман 9. Гремит гром и сверкает молния 10. Светит солнце11. Идёт дождь 12. На небе облакаqw

 

 1. Светит солнце.
 2. Жарко
 3. Идет снег
 4. Холодно
 5. Гремит гром и сверкает молния
 6. Ветер дует
 7. На небе облака
 8. Туман
 9. Град
 10. Идет дождь
 11. На небе тучи
 12. На дорогахлужи

 

 

 1. Найдите значения данных выражений и составьте предложения:

Замерз (-ла) как собака.  

Вчера был сильный ветер и я замерзла как собака.        

Промок (-ла) до нитки.

Сегодня был дождь и я промокла до нитки.     

Дождь льёт как из ведра.

За окном дождь льет как из ведра.

Умираю от жары.

Летом все люди умирают от жары.       

У природы нет плохой погоды.

Я люблю все времена года, по-моему у природы нет плохой погоды.

Չղջիկներ

Լրացուցիչ կրթություն

 • Հավաքել տեղեկություն չղջիկի մասին, բնութագրել նրան և համեմատել մյուս թռչունների հետ:

Չղջիկները միակ թռչող կաթնասուններն են. պատկանում են ձեռնաթևավորների կարգի կաթնասունների ենթակարգին։ Հայտնի է 1100 տեսակ՝ տարածված ամենուրեք։ ՀՀ-ում հանդիպում է 28 տեսակ՝ միավորված պայտաքիթ, հարթաքիթ և բուլդոգակերպ չղջիկների ընտանիքներում։

Տեսակների մեծ մասը բնակվում է ՀՀ հարավային և հարավարևելյան մարզերում, Մեհելիի պայտաքիթ չղջիկը՝ նաև Երևանի շրջակայքում, որոշ տեսակներ (գորշ ականջեղ, եվրոպական լայնականջ, լայնականջ ծալքաշուրթ չղջիկներ)՝ հյուսիսային շրջաններում, փոքր իրիկնաչղջիկը՝ հյուսիսային և հարավային անտառաշատ տարածքներում։

Առջևի վերջույթները ձևափոխվել են թևերի, մատները երկար են և հենարանի դեր են կատարում թռիչքաթաղանթի համար։ Ցերեկը, փաթաթվելով այդ լայն թևերի մեջ, նրանք գլխիվայր կախվում-մնում են փչակներում, ձեղնահարկերում կամ որևէ մութ տեղում, իսկ գիշերը դուրս են թռչում՝ որսի։ Անաղմուկ ճախրում են երկնքում՝ հաճախակի թափահարելով թևերը։ Չղջիկներն ուտում են մեծ քանակությամբ միջատներ և դրանով զգալի օգուտ են բերում։ Արևադարձային որոշ տեսակներ սնվում են ավելի խոշոր չղջիկների այլ տեսակներով և կրծողներով, առանձին ներկայացուցիչներ՝ բույսերի նեկտարով ու պտուղներով։ Չղջիկները կողմնորոշվում են անդրաձայնով. թռչելիս մոտակա առարկաներից ու միջատներից անդրադարձած իր ձայնի արձագանքով չղջիկը շրջանցում է անշարժ արգելքը կամ հետապնդում միջատին։

 • Վանկատել տրված բառերը:

Զբաղմունք, զգացմունք, զգայական, սկսել, սպառնալ, ստուգողական, ստվեր, շտեմարան:

Ըզ-բաղ-մունք, ըզ-գաց-մունք, ըզ-գա-յա-կան, ըս-կը-սել, ըս- պառ –նալ, ըս-տու-գո-ղա-կան, ըս-տը-վեր, շըտե-մա-րան:

Տնային աշխատանք

 

 

 1. Երկու կաթնամանների տարողությունները հարաբերում են, ինչպես

11 ։ 5։ Քանի՞ լիտր կաթ կտեղավորվի առաջին կաթնամանում,

եթե երկրորդի տարողությունը 25 լ է։

Լուծում

11/5 = x/25

11 x 25 : 5 = 55

 1. 160 գ ծովի ջրում պարունակվում է 8 գ աղ։ Քանի՞ գրամ ծովի ջուրն

է պարունակում 56 գ աղ։

Լուծում

8/160= 56/x

X= 160 x 56 : 8= 1120

 1. Գտե՛ք շրջանագծերի կենտրոնների հեռավորությունը, եթե մեծ

շրջանագծի շառավիղը R սմ է, իսկ փոքրինը՝ r սմ (տե՛ս նկ. 3)։

 

Գ) R                                                                                       դ)R + r

 1. 15 սմ կողմով քառակուսի հախճասալիկները փոխարինում են

նորերով, որոնց կողմի երկարությունը 20 սմ է։ Քանի՞ նոր հախճասալիկ

է պետք 80 հների փոխարեն։

Լուծում

15/20 = x/80

X=15 x 80: 20 = 60

 

 1. Երկու արհեստանոցներ 1 ամսում պիտի որոշակի քանակով մանրակներ

պատրաստեին։ Առաջին արհեստանոցը կատարեց

աշխատանքի 3/4-ը, իսկ երկրորդը՝

առաջինից 3 անգամ պակաս։

Կարողացա՞ն արդյոք արհեստանոցները

ժամանակին կատարել

նախատեսված աշխատանքը:

 

Լուծում

1)3/4 : 3/1 = 3/12=1/4

2)1/4 + ¾ = 4/4 = 1

 

Ամփոփում ենք մեր գիտելիքը

 1. Ավարտել նախադասությունները:
  • Հեքիաթը սովորաբար սկսվում է հետևյալ արտահայտություններով՝  լինում է չի լինում , կար չկար և ժուկով ժամանակով:
  • Հեքիաթների վերջում սովորաբար  վերջանում, որ  բարին հաղթում է չարին:
  • Ֆրանսիական հեքիաթի հերոս Վադուայեն իրականում խեղճ չէր, որովհետև նա իր գործերը ուրիշի վրա էր գցում:
  • Հնդկական հեքիաթում առյուծի երախտամոռությունը բացահայտվում է, երբ նա փայտփորիկին  չօգնեց :
  • Ճապոնական հեքիաթը կբնութագրեմ մի ասացվածքով՝  ուրիշի համար փոս փորողը ինքն է ընկնում  մեջը:
  • Ամերիկյան հեքիաթում գոռոզ չղջիկն ուներ նաև մեկ այլ թերություն. Նա եսասեր էր
  • Մեր ուսումնասիրած բոլոր հեքիաթներում էլ դատապարտվում էր,միշտ  չարաբաստիկ հերոսը:
 2. Այբբենական կարգով դասավորել մեր ուսումնասիրած հեքիաթների անունները:

Արտասովոր դատը, Գոռոզ չղջիկը, Երախտամոռ առյուծը, Վադուայե:

3.Նշել, թե հեքիաթների վերնագրերում առկա բառերից յուրաքանչյուրը քանի տառ ու հնչյուն ունի:

Արտասովոր- 9 տառ, 9 հնչյուն, դատ- 3 տառ 3 հնչյուն, գոռոզ- 5 տառ  5 հնչյուն, չղջիկ- 5 տառ 6 հնչյուն երախտամոռ- 8 տառ 8 հնչյուն, առյուծ- 5 տառ 5 հնչյուն, Վադուայե – 6 տառ 6 հնչյուն:

4. Նախադասության բառերը վանկատել:

Բո­լոր թռչուն­նե­րը նետ­վե­ցին չղջի­կի վրա և խ­լե­ցին ի­րենց փե­տուր­նե­րը:

Բո-լոր, թըռ-չուն-ները, նետ-վե-ցին, չըղ-ջիկ, վը-րա, խը-լե-ցին, ի-րենց, փե-տուր-նե-րը:

Կա մի աշխարհ մեր աշխարհում՝ ինձ հարազատ, ձեզ անծանոթ:
Ուր էլ լինեմ՝ կանչում է նա հազար ձայնով ու սրտագին,
Ապրում է նա իմ հոգու մեջ իբրև անբառ, համր կարոտ,
Իբրև լեգենդ դեռ չգրված, իբրև մի երգ անսրբագիր:

Կա-  2 տառ, 2 հնչյուն:

Մի – 2 տառ, 2 հնչյուն:

Աշխարհ- 6 տառ, 5 հնչյուն:

Ինձ- 3 տառ, 3 հնչյուն:

Հարազատ- 7 տառ, 7 հնչյուն:

Ձեզ- 3 տառ, 3 հնչյուն:

Անծանոթ- 6 տառ, 6 հնչյուն:

Ուր- 2 տառ, 2 հնչյուն:

Լինեմ- 5 տառ, 5 հնչյուն:

Կանչում- 6 տառ, 6 հնչյուն:

Նա- 2 տառ, 2 հնչյուն:

Հազար- 5 տառ, 5 հնչյուն:

Ձայնով- 6 տառ, 6 հնչյուն:

Սրտագին- 6 տառ, 6 հնչյուն:

Ապրում- 5 տառ, 5 հնչյուն:

Իմ-2 տառ,2 հնչյուն:

Հոգի- 4 տառ, 4 հնչյուն:

Իբրև- 4 տառ, 5 հնչյուն:

Անբառ- 5 տառ, 5 հնչյուն:

Համր- 4 տառ, 4 հնչյուն:

Կարոտ- 5 տառ, 5 հնչյուն:

Լեգենդ- 6 տառ,  6 հնչյուն:

Դեռ- 3 տառ, 3 հնչյուն:

Չգրված- 6 տառ, 6 հնչյուն:

Իբրև — 4 տառ , 5 հնչյուն

Երգ- 3 տառ, 3 հնչյուն:

Անսրբագիր- 9 տառ, 9 հնչյուն:

Homework

Write the phrases from the box under the pictures.                                                      a)1. an old man                         2. a big TV                                    3. a new book

 4.a new book                     5.a small hotel                                 6.an interesting DVD

7.a good hamburger

a

b 

 1. A big city
 2. A good CD
 3. An epensive restaurant
 4. An interesting museum
 5. A good football team
 6. An interesting computer game

      c 

 1. Good -bad
 2. Big- small
 3. Boring-interesting
 4. Old-young
 5. Cheap-expensive

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Տնային աշխատանք

 

Թվերը բաժանված են եռյակների հետևյալ կերպ՝ (1,2,3),(4,5,6),(7,8,9),….Գտնել 25-րդ փակագծում գրված երեք թվերի գումարը:

(73,74,75)=222

 

Հանդիսատեսները կինոդահլիճից կարող են դուրս գալ նեղ և լայն դռներով: Եթե բացեն միայն նեղ դռները, ապա բոլոր հանդիսատեսները դուրս կգան 15 րոպեում, իսկ եթե բացեն միայն լայն դռները, ապա բոլոր հանդիսատեսները դուրս կգան 10 րոպեում: Պարզել, թե որքա՞ն ժամանակում դուրս կգան բոլոր հանդիսատեսները, եթե բացեն բոլոր դռները միասին:

Լուծում

1/15+1/10=5/30=1/6

Պատ. 6  րոպե

 

Ի՞նչ թվանշանով է վերջանում  արտադրյալը․

ա․ 15x25x15x25x15x25x15x25x15=xxx5

բ․16x26x36x46x56x66x76x86x96=xxx6

գ․ 1x2x3x4x5x….x98x99x100=….0