Տնային աշխատանք

Բառարանների օգնությամբ գտնել ընդգծված բառերի հոմանիշները:

Խիստ – ուժգին, անիրավ – անիրավացի, պիծակ – բոռ, առավ – տարավ, այրի – որբեվայրի, խանութպան – գործակատար, կոկել – հարթել:

 

Տողադարձել տրված բառերը բոլոր հնարավոր տարբերակներով:

Բարեկամաբար, բարձրացնել, բնություն, խստաշունչ, հանգստաբեր, ստուգել, զգուշորեն, արևելյան, թեթևակի, տեղեկատվություն, սկզբնական, մրցանակ, արևմտյան:

 

Բարեկամաբար- բա – րեկաբար, բարե- կամաբար, բարեկա – մաբար, բարեկամա – բար:

Բարձրացնել – բարձ – րացնել, բարձրաց – նել:

Բնություն – բը-նություն, բնութ-յուն:

Խստաշունչ – խըս –տաշունչ, խստա – շունչ:

Հանգստաբեր – հան – գստաբեր, հանգստա – բեր:

Ստուգել – ըս-տուգել, ստու- գել:

Զգուշորեն – ըզ-գուշորեն, զգու- շորեն, զգուշո – րեն:

Արևելյան – ա –րևելյան, արե-վելյան, արևել – յան:

Թեթևակի – թե- թևակի, թեթե-վակի,թեթևա-կի:

Տեղեկատվություն – տե –ղեկատվություն, տեղե-կատվություն, տեղեկատ – վություն, տեղեկատվութ – յուն:

Սկզբնական – ըս-կզբնական, սկզ – բնական, սկզբնա – կան:

Մրցանակ – մըր-ցանակ, մրցա- նակ:

Արևմտյան – արև — մտյան, արևմտ – յան :

Գտնել առակները բնութագրող թևավոր խոսքեր:

Մինչև չգա վերջինը, չի հիշվի առաջինը:

Մի կաթիլ մեղր:

                                                  Տնային աշխատանք

                                                             109-բ)

Ստուգե՛ք, որ աղյուսակում տրված են ուղիղ համեմատական մեծություններ,

և գտե՛ք նրանց համեմատականության գործակիցը.

բ)y=3,4,5,6,7,8

    x=3/5,4/5,1,1 1/5,1 ½, 1 1/5:

Սխալ է:

110. x տառով նշանակենք քառակուսու կողմը, իսկ y-ով՝ նրա պարագիծը

։ Ուղիղ համեմատակա՞ն կլինի արդյոք x մեծությունը y մեծությանը:

Լուծում

X+x+x+x=y

Պատ. Այո

114. 3 1/5կգ ապրանքի համար վճարել են 19520 դրամ: Որքա՞ն է պետք

վճարել նույն տեսակի 1 1/2կգ ապրանքի համար:

19520 : 16/5 = 6100

6100 x 3/2 = 9150

124. Գոյություն ունի՞ արդյոք կողմերի հետևյալ երկարություններով

եռանկյուն.

Գ) 3 սմ, 4 սմ, 5 սմ (այո գոյություն ունի)

128. Երկու գումարելիներից մեկը 644 է և գումարի 4/5-ն է։ Որքանո՞վ է

այդ գումարելին մեծ մյուսից։

4/5 : 1/5 = 4

644  : 4 = 161

644 – 161 = 483